Strefa klienta
Pomoc

Czy muszę odprowadzić podatek od kwoty 16412,00 zł. otrzymanej z ubezpieczenia w PZU za przebytą ciężką chorobę.


Pytanie:

Odpowiedź:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowego są z pewnymi wyjątkami otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw(...). Z powołanych uregulowań prawnych wynika jednoznacznie, że ze zwolnienia przedmiotowego korzystają odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy. Stosownie do treści art. 363 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Zakres roszczeń odszkodowawczych określa w tym przypadku art. 363 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., zgodnie z którym: jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Otrzymana przez Pytającego kwota stanowi kwotę z tytułu ubezpieczeń osobowych. Ubezpieczenia te zostały uregulowane w art. 805-828 KC ogólnie, zaś szczegółowa regulacja unormowana jest w art. 829-834 KC. Przedmiotem ochrony w przypadku tych ubezpieczeń są dobra osobiste człowieka, tj. życie i zdrowie. Utrata takiego dobra nie powoduje szkody w takim znaczeniu , jak utrata czy uszkodzenie rzeczy powodująca konkretny uszczerbek majątku. W taki wypadku nie może wchodzić w rachubę świadczenie w postaci odszkodowania, lecz jedynie świadczenie należne które kompensuje np. zwrot kosztów leczenia w przypadku przebytej ciężkiej choroby. Otrzymane świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawa prawna: Ustawa z 26.7.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. BR

Hasła:

odszkodowanie

Data odpowiedzi:

20-11-2007r.

Działy prawa:

Podatkowe

Numer porady:

128440

Podobne:

Czy od wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy od wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy wartość opłaconej przez spółkę polisy ubezpieczeniowej na czas odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy ?

Czy wartość opłaconej przez spółkę polisy ubezpieczeniowej na czas odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy ?

Witam! Mam problem z płatnością za fakturę, która powinna być uregulowana w miesiącu lipcu br. , kwota 7300zł. Mam firmę…

Niezapłacona faktura za wykonaną usługę

Wnioskodawca wypłaca świadkom (na ich wniosek) odszkodowanie za utracony zarobek zgodnie z art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 26.10.1950…

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu ?