Strefa klienta
Pomoc

Czy niezgodność kodu DNA dziecka z DNA ojca jest wystarczającym powodem unieważnienia uznania dziecka?


Pytanie:

Czy niezgodność kodu DNA dziecka z DNA ojca jest wystarczającym powodem unieważnienia uznania dziecka? Gdzie należy wystąpić o unieważnienie uznania dziecka i czy ulega to przedawnieniu?
Od ponad roku jestem w związku nieformalnym (konkubinat). Mamy?? ośmiomiesięczne dziecko.

Odpowiedź:

Może być to powód do unieważnienia uznania dziecka z powodu wady oświadczenia woli. Mężczyzna, który uznał dziecko, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Unieważnienia tego można dochodzić tylko w drodze powództwa o unieważnienie, i to jedynie w ciągu roku od daty uznania (sąd rodzinny włąsciwy dla miejsca zamieszkania dziecka). Datą uznania jest data złożenia przez tego mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka.
Poniżej podaję przydatne orzeczenia w podobnych sprawach.
1981.08.25 wyrok SN I CR 204/81
Mylne przekonanie uznającego, że jest ojcem dziecka, w szczególności na tej podstawie, że tylko on w okresie koncepcyjnym obcował cieleśnie z matką dziecka, stanowi o wadliwości - pod wpływem błędu - złożonego oświadczenia woli o uznaniu i tym samym podstawę powództwa o unieważnienie uznania (art. 80 § 1 kod. rodz. w zw. z art. 84-86 kod. cyw.).
1997.04.23 wyrok s.apel. I ACa 89/97 Apel.-Lub. 1997/4/23 w Lublinie
I. Wada oświadczenia woli w postaci błędu czy też nawet jego kwalifikowanej formy w postaci podstępu stanowić może podstawę żądania unieważnienia uznania dziecka tylko w ciągu roku od daty uznania. Termin wynikający z art. 80 k.r.o. jest terminem zawitym i nie może być przywrócony.
II. Bezwzględna nieważność uznania dziecka zachodzi jedynie wtedy gdy w świetle obowiązującego prawa było ono w ogóle niedopuszczalne tj.:
- gdy składający oświadczenie woli nie miał zdolności do czynności prawnych z powodu ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 12 k.c.),
- gdy zachodziło domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa (art. 62 k.r.o.),
- gdy zostało ustalone ojcostwo w drodze orzeczenia sądowego (art. 72 k.r.o.).

Data odpowiedzi:

13-03-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

3637

Podobne: