Strefa klienta
Pomoc

Czy okres urlopu wychowawczego, kiedy zainteresowana nie pobierała zasiłku pielęgnacyjnego, będzie zaliczony do okresu uprawniającego do przejścia na zasiłek przedemerytalny lub emeryturę?


Pytanie:

Zainteresowana była na urlopie wychowawczym na córkę Marzenę, która urodziła się 25 maja 1981 r. Pani G. S. musiała skorzystać z urlopu wychowawczego od dnia 15 czerwca 1986 r. do 15 czerwca 1987 r. i od 30 czerwca 1987 r. do 31 sierpnia 1987 r., powodem była nawracająca choroba zapalenia oskrzeli i przebyta mononukleoza zakaźna. Jak zaznaczyła zainteresowana, choroby te kwalifikowały się do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, ale przez niedopatrzenie albo z powodu braku uzyskania takiej informacji pani G. S. nie pobierała zasiłku pielęgnacyjnego. W związku z powyższym nie wie, czy ten okres urlopu wychowawczego będzie miała zaliczony do okresu uprawniającego do przejścia na zasiłek przedemerytalny bądź emeryturę.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczania ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe oraz nieskładkowe, przy czym okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych.
Okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 - w granicach do lat 3 na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach 3 lat na każde dziecko - uwzględnia się przy ustalaniu emerytury i renty oraz ich wysokości jako okresy nieskładkowe, jeżeli zostały przebyte do 31 grudnia 1998 r.
Korzystanie przez osobę zainteresowaną z przedłużenia urlopu wychowawczego z powodu koniczności sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia w warunkach uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego jest wystarczające za uznanie tego okresu jako nieskładkowy.
Od 1 stycznia 1999 r. okresy urlopu wychowawczego objęto obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), co wiąże się z zakwalifikowaniem okresów urlopu wychowawczego do okresów składkowych.
Zgodnie z generalną zasadą przyjętą w systemie emerytalnym decyzje w sprawie indywidualnych uprawnień do emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych podejmują na podstawie udokumentowanego wniosku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Od decyzji tej przysługuje odwołanie na drodze sądowej do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i do sądu apelacyjnego.
Jednocześnie informuję, że jeśli w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, ze zm.) jest mowa o okresach uprawniających do emerytury, to należy przez to rozumieć określone wyżej zasady zaliczania okresów składkowych i nieskładkowych.
Jeśli zatem pani G. S. spełnia podane wyżej warunki, to okres urlopu wychowawczego na chorą córkę w latach osiemdziesiątych może być zaliczony do okresu uprawniającego do emerytury jako lata nieskładkowe, oczywiście z zastrzeżeniem że stanowią one nie więcej niż jedną trzecią okresów składkowych. Zasada ta obowiązuje zarówno przy ubieganiu się o emeryturę, jak i świadczenie przedemerytalne.
Informuję także, iż obowiązujące rozwiązania uważam za właściwe, gdyż pozwalają na zaliczanie okresów urlopów wychowawczych do okresów uprawniających do emerytury. Podkreślam także, że do wejścia w życie reformy emerytalnej są to okresy składkowe.
 
Odpowiedź na zapytanie nr 4003 w sprawie zaliczenia okresu urlopu wychowawczego do okresu uprawniającego do przejścia na zasiłek przedemerytalny lub emeryturę

Hasła:

świadczenie przedemerytalne, urlop wychowawczy

Data odpowiedzi:

21-10-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231410

Podobne:

Czy okres urlopu wychowawczego, kiedy zainteresowana nie pobierała zasiłku pielęgnacyjnego, a spełniała kryteria do jego pobierania, będzie zaliczony do okresu uprawniającego do przejścia na świadczenie przedemerytalne ?

Czy okres urlopu wychowawczego, kiedy zainteresowana nie pobierała zasiłku pielęgnacyjnego, a spełniała kryteria do jego pobierania, będzie zaliczony do okresu uprawniającego do przejścia na świadczenie przedemerytalne ?

Mam 53 lata i 27 lat pracy. Prawdopodobnie będę zwolniona z przyczyn ekonomicznych. Czy do stażu uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego…

Świadczenie dla kobiety

Moja mama przepracowala w Telekomunikacji Polskiej na stanowisku telefonistki 32 lata, ale 9 lat byla na urlopie macierzynskim. 31 grudnia…

Moja mama przepracowała w Telekomunikacji Polskiej na stanowisku telefonistki 32 lata. Czy ma szanse na jakiekolwiek świadczenia przedemerytalne?

o

Moja teściowa ma w tej chwili 52 lata, przepracowała razem 35 lat, w tym 10 lat tzw. nieskładkowych (urlop wychowawczy, praca w rolnictwie). Czy przysługuje jej zasiłek przedemerytalny ?