Strefa klienta
Pomoc

Czy osoba fizyczna może być pracodawcą ?


Pytanie:

Lekarz prowadzi   działalność  gospodarczą. Posiada  jednoosobową  firmę   dentystyczną.   Chce  zatrudnić do pomocy   młodą   lekarkę   - stomatologa  na  umowę o pracę  pół  etatu  w  swojej  firmie.  Czy może ją   zatrudnić?  Jak  to wygląda  w świetle  przepisów   Kodeksu  pracy?

Odpowiedź:

W sytuacji  przedstawionej  w pytaniu  zastosowanie  znajduje  przepis   art. 3 K.p.  zawierający  w  swojej treści  definicje pracodawcy. Z  artykułu tego wynika, że  pracodawcą może  być  jednostka  organizacyjna  zatrudniająca  pracowników jak  również  osoba   fizyczna.  Potwierdza  to  wyrok Sądu  Najwyższego   z dnia  14 marca  2001 r. , II  UKN 274/00 (OSNP  2002, nr 21, poz.  533) : „ Osoba  fizyczna  może  być  pracodawcą (art. 3  KP), również  gdy  świadczona   na  jej  rzecz   praca  pozostaje  w  związku  z prowadzoną przez nią  działalnością    gospodarczą”. W uzasadnieniu  Sąd   podał: „(...)  Brak jest podstaw   do ograniczenia  pojęcia pracodawcy  będącego osobą   fizyczną  jedynie do tych osób, które nie prowadzą  działalności gospodarczej, a  równocześnie  rozszerzenia   pojęcia  jednostki organizacyjnej   jako pracodawcy   na  każdego  rodzaju  działalność  gospodarczą prowadzoną przez osobę  fizyczną.  Posługiwanie się nazwą   firmy  przy zawieraniu umowy  o pracę z pracownikiem jest bez  znaczenia  prawnego” („Zbiory  Orzecznictwa Becka”,  Prawo  pracy Orzecznictwo ,   Warszawa 2009, s. 6).
Lekarz  prowadzący  swoją   działalność  gospodarczą  może  zatrudnić pracownika. Musi pamiętać  o podstawowych obowiązkach, które  wynikają    z przepisu   art. 94 pkt  9a  K.p.
Odnoszą   się  one  do    prowadzenia  dokumentacji  pracownika   w  sprawach  związanych   ze  stosunkiem pracy   oraz jego akt  osobowych. Kwestię  tę reguluje  Rozporządzenie  Ministra  Pracy   i  Polityki  Socjalnej   z dnia  28 maja  1996 r.  w sprawie  zakresu   prowadzenia  przez   pracodawców  dokumentacji  w  sprawach związanych   ze  stosunkiem pracy  oraz sposobu  prowadzenia   akt  osobowych  pracownika  (Dz.U.  z 1996 r. , nr  62 , poz.  286 z póżn. zm.).
 
Podstawa prawna:
- art. 3 K.p.;
- art. 94 pkt  9a K.p.;
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy   i  Polityki  Socjalnej   z dnia  28 maja  1996 r.  w sprawie  zakresu   prowadzenia  przez   pracodawców  dokumentacji  w  sprawach związanych   ze  stosunkiem pracy  oraz sposobu  prowadzenia   akt  osobowych  pracownika  (Dz.U.  z 1996 r. , nr  62 , poz.  286 z póżn. zm.)
 
Stan prawny na  22 maja  2010 r.
WK

Hasła:

pracodawca

Data odpowiedzi:

23-05-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

230895

Podobne:

Ryszard C.: Moja żona pracowała na stanowisku operatora w centrali telefonicznej. Taki rodzaj pracy ustalono w umowie o pracę. W…

W jaki sposób obronić się przed takim postępowaniem kierownictwa?

W miesiącu czerwcu przebywałem na 2 tygodniowym urlopie wypoczynkowym. W tym czasie ożeniłem się więc z tego tytułu przysługiwał mi…

Czy urlop okolicznościowy z tytułu mojego ślubu mogę wykorzystać w terminie póżniejszym?

Pracuję w dużej korporacji na pełnym etacie , jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Jednocześnie w oddziale , w którym pracuje…

Wypowiedzenie zmieniające a zgoda społecznego inspektora pracy

Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika z obowiązków wynikających z umowy o pracę, to czy może on nie wypłacać pełnego wynagrodzenia?

Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika z obowiązków wynikających z umowy o pracę, to czy może on nie wypłacać pełnego wynagrodzenia?