Strefa klienta
Pomoc

Czy otrzymane alimenty na dzieci wliczane są do podstawy obliczenia dochodu na członka rodziny do dodatków mieszkaniowych, bądż zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, dopłat do turnusów rehabilitacyjnychinnych świadczeń mops?


Pytanie:

Odpowiedź:

Dodatek mieszkaniowy Na podstawie art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz 734 z późn. zm.) za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku osób otrzymujących alimenty za dochód uwzględniany przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego uważa się między innymi alimenty uzyskane za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zasiłek rodzinny Do zasiłku uprawnia dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczający kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 583 zł. Należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 r. życia). lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się). Kwoty te podawane są netto. Na podstawie art. 3 ust. 1 c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. nr 139, poz. 992) przy obliczaniu dochodu do zasiłku rodzinnego uwzględnia po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - w tym alimenty na rzecz dzieci. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz 734 z późn. zm.), - ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. nr 139, poz. 992).

Hasła:

alimenty, zasiłek rodzinny, dodatek mieszkaniowy

Data odpowiedzi:

11-05-2008r.

Działy prawa:

Administracyjne

Numer porady:

136280

Podobne:

Na jakiej podstawie sąd ustala wysokość alimentów na dziecko? Prowadzę działalność gospodarczą, która od kilku lat przynosi stratę i świadczą…

Na jakiej podstawie sąd ustala wysokość alimentów na dziecko?