Strefa klienta
Pomoc

Czy pracodawca ma obowiązek zatrudnienia stażysty po stażu organizowanego przez PUP ?


Pytanie:

Odpowiedź:

„Zasady kierowania bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawcy reguluje art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160). Skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu ma charakter fakultatywny i decyzja w tej sprawie należy do właściwego starosty. A zatem jedynie starosta może zdecydować o skierowaniu danej osoby do odbycia stażu u pracodawcy. Przepisy ustawy ani rozporządzenia wykonawczego nie nakładają na pracodawcę obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbyciu przez nią stażu. A zatem zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu ma charakter dobrowolny, bowiem staż odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą. Minimalne wymogi dla tej umowy zawarte zostały w § 5 ust. 1 rozporządzenia. Pozostałe zapisy umowy mogą być przez strony kształtowane swobodnie w granicach obowiązującego prawa.    A zatem możliwe jest, aby pracodawca we wniosku o zorganizowanie stażu zadeklarował zatrudnienie bezrobotnego po odbyciu stażu, jednak w opinii ministerstwa nie może być to jedyne kryterium decydujące o skierowaniu bezrobotnego na staż do danego pracodawcy. Celem stażu jest bowiem zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz doświadczenia, które pozwolą bezrobotnemu na znalezienie pracy, niekoniecznie u pracodawcy, u którego odbywa on staż. Należy też zwrócić uwagę, że niektórzy pracodawcy nie mogą podjąć takiego zobowiązania, ponieważ np. w administracji publicznej obowiązują postępowania konkursowe przy rekrutacji pracowników.  Ponadto podjęcie decyzji w zakresie zawierania stosunku pracy należy do pracodawcy, o czym mowa w art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z którego wynika nie tylko zasada wolności podejmowania pracy przez pracownika, ale także swoboda pracodawcy nawiązywania stosunków pracy z wybranymi osobami”.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 22217 w sprawie celowego niezatrudniania stażystów przez niektórych pracodawców

Hasła:

staż absolwencki

Data odpowiedzi:

20-09-2011r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

232174

Podobne:

Czy osoba odbywająca staż absolwencki w ramach programu pierwsza praca może przerwać staż z powodu rozpoczęcia nauki na studiach w…

Czy osoba odbywająca staż absolwencki w ramach programu pierwsza praca może przerwać staż?

Czy przepisy kodeksu pracy chroniące kobiety w ciąży są egzekwowane również w stosunku do kobiet w ciąży będących na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy?

Czy przepisy kodeksu pracy chroniące kobiety w ciąży są egzekwowane również w stosunku do kobiet w ciąży będących na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy?

Choroba stażysty a przerwanie stażu

Choroba stażysty a przerwanie stażu

Chciałbym wiedzieć czy komornik ma prawo zająć pieniądze które np. osoba dostawałaby za staż z urzędu pracy? Czy takie świadczenia…

Chciałbym wiedzieć czy komornik ma prawo zająć pieniądze które np. osoba dostawałaby za staż z urzędu pracy? Czy takie świadczenia są zwolnione i nie podlegając egzekucji ?