Strefa klienta
Pomoc

Czy pracodawca może przenieść pracownika na inne stanowisko bez podania przyczyny tego przeniesienia?. Stanowisko to nie jest likwidowane lecz obsadzone innymi ludżmi?Pracuję na nowym stanowisku już miesiąc a dopiero dziś otrzymałam wypowiedzenie


Pytanie:

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 42 kp wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki, jednocześnie wypowiadając dotychczas obowiązujące (wypowiedzenie zmieniające jest zatem skuteczne dopiero wtedy, gdy jest dokonane w formie pisemnej). W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie). W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W tym miejscu warto przywołać treść wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 1990 r. (I PR 335/90), zgodnie z którym okoliczność, że rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie wypowiedzenia zmieniającego, a nie w drodze wypowiedzenia definitywnego, ma jedynie znaczenie dla oceny, czy przyczyny z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 r. Nr 4 poz. 19 ze zm.) stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli bowiem pracownikowi zaproponowano odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia może być w pewnym wypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi na interes pracownika i zakładu pracy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy w zasadzie można oczekiwać, iż pracownik powinien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki. Oznacza to, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy noszących znamiona szykany, jak i nieprzyjęcie warunków wyraźnie z jakiegoś powodu niedogodnych dla pracownika nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą wyłącznie po stronie zakładu pracy. Jako czynność prawna, wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutki dopiero od momentu złożenia przez pracodawcę zarówno oświadczenia o zamiarze zmiany warunków dotychczasowych jak i oświadczenia o proponowanych nowych warunkach pracy. Zmiana warunków pracy i płacy następuje z upływem okresu wypowiedzenia, gdy pracownik zaakceptuje złożoną mu ofertę nowych warunków pracy, albo co najmniej nie odrzuci jej przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne i stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Ponadto zmiana warunków umowy może też być dokonana w drodze porozumienia stron.

Hasła:

wypowiedzenie zmieniające, przeniesienie do innej pracy

Data odpowiedzi:

14-10-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

102378

Podobne:

Jakie prawa przysługują pracownikowi, jeśli okres oddelegowania na mocy art.42 par.4 przekroczył już ponad 5 miesięcy w danym roku kalendarzowym?

Jakie prawa przysługują pracownikowi, jeśli okres oddelegowania na mocy art.42 par.4 przekroczył już ponad 5 miesięcy w danym roku kalendarzowym?

Pracuje w firmie państwowej. Zostałam oddelegowana na stanowisko starszego portiera. Kierownik podczas mojej nie obecności gdyż byłam na wakacjach zagranicą…

Sfałszowanie podpisu przez przełożonego

Zostałam przeniesiona na inne stanowisko na podstawie art. 42 par.. 4 kodeksu pracy. Czy muszę dostać pismo od pracodawcy w…

Zostałam przeniesiona na inne stanowisko na podstawie art. 42 par.. 4 kodeksu pracy. Czy muszę dostać pismo od pracodawcy w związku z zaistniałą sytuacją? Jeśli nie otrzymam pisma, to nie będę miała żadnej "podkładki".

Pracodawca przesuwa pracownika na inne stanowisko w okresie do 3 m-cy, powierzając mu inne czynności. Czy wynagrodzenie, które będzie mu…

Powierzenie innej pracy a co z wynagrodzeniem ?