Strefa klienta
Pomoc

Czy przysługuje jakiś dodatek do emerytury ?


Pytanie:

Mój ojciec obecnie jest na emeryturze. Jednakże, gdy pracował zostały stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dwie choroby zawodowe: pylica puncikowata rozproszona wyrównana i postać kostno-stawowa zespołu wibracyjnego. Tata jak jeszcze pracował otrzymał odszkodowanie od ZUS-u w wysokośći 20% i 25%. Cz obecnie przysługiwałby mu jakiś dodatek do emerytury?

Odpowiedź:

Obecnie funkcjonują następujące dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych tj: - dodatek pielęgnacyjny, - dodatek kombatancki, - dodatek za tajne nauczanie, - świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników, - świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, - świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - dodatek kompensacyjny, - ryczałt energetyczny, - dodatek dla sierot zupełnych. W ramach dodatków podanych powyżej nie funkcjonują obecnie dodatki do emerytury z tytułu zachorowania na choroby zawodowe w czasie wykonywania pracy przed przejściem na emeryturę. RC

Hasła:

choroba zawodowa

Data odpowiedzi:

12-08-2007r.

Działy prawa:

Numer porady:

134450

Podobne:

Czy jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego?

Czy jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na świadczeniu rehabilitacyjnym

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na świadczeniu rehabilitacyjnym

Jestem na zwolnieniu nieprzerwanie od 4 miesięcy a trzy miesiące temu zostałem zwolniony z pracy. Pobieram zasiłek chorobowy z ZUS.…

Jestem na zwolnieniu niep...

Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy a zasiłkiem chorobowym ?

Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy a zasiłkiem chorobowym ?