Strefa klienta
Pomoc

Czy spółka cywilna ma podmiotowość prawną?


Pytanie:

Odpowiedź:

Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i inne przepisy np. kodeksu cywilnego - art. 431 definiujący pojęcie przedsiębiorcy, czy art. 331 mówiący o jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, nie przyznają spółce cywilnej zdolności prawnej. Spółka cywilna nie może we własnym imieniu nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Nie ma też zdolności sądowej, co oznacza, że nie może pozywać ani być pozywana, a do przeprowadzenia egzekucji ze wspólnego majątku wspólników konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Skutkiem braku zdolności prawnej jest też brak zdolności wekslowej spółki cywilnej. Nie może być ona przedmiotem praw lub zobowiązań wekslowych. Jedynie jej wspólnicy mogą być zobowiązani lub uprawnieni z weksla wystawionego lub przyjętego w związku z prowadzeniem wspólnej działalności gospodarczej, co stwierdzono w wyrok Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2000 r., syg. akt I CKN 395/98). Spółka cywilna nie ma też zdolności upadłościowej ani układowej. Właściwość ta przysługuje tylko jej wspólnikom-przedsiębiorcom (art. 5 i 215 prawa upadłościowego i naprawczego). Spółka cywilna tylko w niektórych dziedzinach jest traktowana jako podmiot prawa. Przepis art. 3 kodeksu pracy przyznaje spółce cywilnej przymiot pracodawcą. Również niektóre przepisy prawa podatkowego tj. art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, czy art. 11 ustawy o podatku akcyzowym nadają spółce cywilnej podmiotowość podatkową i czynią ją podatnikiem, płatnikiem, inkasentem. Z tego też względu spółce cywilnej nadawany jest numer identyfikacji podatkowej (NIP) na mocy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników JM

Hasła:

spółka cywilna

Data odpowiedzi:

30-04-2007r.

Działy prawa:

Cywilne Handlowe

Numer porady:

133501

Podobne:

Sprawa dotyczy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, który dodatkowo wykonuje operacje wraz z innymi lekarzami na podstawie umowy zlecenie (…

...

jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę cywilną i jak przenieść prawo leasingu z tej działalnosci na społkę

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę cywilną i jak przenieść prawo leasingu z tej działalności na spółkę?

Zalety spółki cywilnej

Zalety spółki cywilnej

Razem z koleżanką miałyśmy spółkę cywilną, którą obecnie przekształcamy w spółkę jawną. W jaki sposób nasza nowa spółka powinna zostać…

Razem z koleżanką miałyśmy spółkę cywilną, którą obecnie przekształcamy w spółkę jawną. W jaki sposób nasza nowa spółka powinna zostać zgłoszona do rejestru agentów ubezpieczeniowych?