Strefa klienta
Pomoc

Czy staż z Powiatowego Urzędu Pracy wliczany jest do wysługi lat?


Pytanie:

Chciałabym uzyskać informację, czy staż absolwencki i przygotowanie zawodowe, które odbywałam ze środków PUP wlicza się do okresów, za które ustala się dodatek za wysługę lat? Tzn., czy ten rok czasu, który przepracowałam jako stażystka należy wliczać do okresu zatrudnienia i do uwzględniania go do wysługi lat? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów? Nadmieniam, że obecnie pracuję w Szkole podstawowej, czyli jednostce budżetowej i z tego co wiem, co zdążyłam wyczytać w internecie, to okres odbywania stażu i przygotowania zawodowego powinien być wliczony do tzw. wysługi lat na podstawie której po upływie 5 lat pracy ( w tym rok stażu) przysługiwał mi będzie dodatek za wysługę w wysokości 5%.

Odpowiedź:

W świetle par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okres odbywania stażu z Powiatowego Urzędu Pracy wliczany jest do lat pracy. Uwzględnia się go przy obliczaniu stażu pracy potrzebnego do wysługi lat. Powyższe wynika z treści art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Tu cytuję: ”Art. 79. 1. Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do: 1) okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku; 2) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 3) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów”. Podstawa prawna: - art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.); - par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418) Stan prawny na 20 grudnia 2008 r. WK

Hasła:

staż pracy

Data odpowiedzi:

21-12-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

137922

Podobne:

czy absolwent szkoły zawodowej z praktyczną nauką zawodu zatrudniony w zakładzie pracy w okresie nauki w pełnym wymiarze jako uczeń…

czy absolwent szkoły zaw...

Czy musimy się same zwalniać ?

Czy musimy się same zwalniać ?

Czy pracodawca może nakazać żeby pracownik sam zwolnił się z pracy ?

Czy pracodawca może nakazać żeby pracownik sam zwolnił się z pracy ?

Mam 18 lat ale nadal się uczę ( obecnie jestem w 3 klasie technikum ). Czy mogę iść do pracy lub czy mogę się zarejestrować w biurze pracy i iść na staż?

Mam 18 lat ale nadal się uczę ( obecnie jestem w 3 klasie technikum ). Czy mogę iść do pracy lub czy mogę się zarejestrować w biurze pracy i iść na staż?