Strefa klienta
Pomoc

Czy urząd pracy może mi coś zrobić jeżeli nie zgłoszę że podjełem pracę


Pytanie:

Odpowiedź:

Każda osoba bezrobotna zostaje zapoznana z prawami i obowiązkami jakie łączą się z dokonaniem rejestracji w urzędzie pracy, co potwierdza składając podpis na specjalnym oświadczeniu. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu bezrobotny jest obowiązany zawiadomić pow.urząd pracy w ciągu 5 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub utratę prawa do zasiłku. Karze grzywny podlega bezrobotny, który podjął zatrudnienie, pracę zarobkową lub działalność przynoszącą dochód bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, przy czym wnioskuje o ukaranie inspektor kontroli, jeżeli w kontrolowanym przez niego zakładzie pracy zatrudniony jest bezrobotny, który nie zgłosił w urzędzie faktu podjęcia pracy (karze podlega również pracodawca, który ma swoje obowiązki przy zatrudnianiu pracownika).
Również - jeżeli bezrobotny nie zgłosił podjęcia pracy i nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia swojej gotowości - zostaje wykreślony z ewidencji i nie może dokonać ponownej rejestracji przed upływem 3 miesięcy od daty wykreślenia.

Data odpowiedzi:

23-04-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

4446

Podobne: