Strefa klienta
Pomoc

Czym różni się własność mieszkania od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu?


Pytanie:

Posiadam własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - czy zatem właścicielem mieszkania jestem ja czy spółdzielnia?

Odpowiedź:

Własność i spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania stanowią dwie odrębne instytucje prawne. Prawo własności jest najszerszą formą korzystania z rzeczy (ruchomości i nieruchomości), natomiast spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest uprawnieniem przysługującym członkowi spółdzielni do lokalu stanowiącego własność spółdzielni.

Prawo własności uregulowane jest w księdze II kodeksu cywilnego zatytułowanej Własność i inne prawa rzeczowe. Zgodnie z artykułem 140 kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Oznacza to, że w praktyce właściciel może swobodnie dysponować swoją rzeczą.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest jedną z form prawnych korzystania z lokali mieszkalnych. Prawo to przysługuje członkowi spółdzielni i zawiera uprawnienie do korzystania z lokalu oraz uprawnienie do zbywania prawa. W przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem mieszkania całego budynku jest spółdzielnia. Członkowi spółdzielni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zbliżone swoim charakterem do prawa własności) lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (zbliżone swoim charakterem do najmu).

Obecna ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych likwiduje dualizm praw spółdzielczych do lokali mieszkalnych, regulując w art. 9 ustawy jedynie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i stwierdzając, że przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Zgodnie z art. 37 po wejściu w życie ustawy spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych. W art. 39 ustęp 1 ustawy stwierdzono, że na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem, spłaty przypadającej na jego lokal części innych zobowiązań spółdzielni związanych z budową, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Oznacza to, własnościowe spółdzielcze prawo własności może być przekształcone w normalne prawo własności.

Data odpowiedzi:

29-06-2002r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne

Numer porady:

284

Podobne:

Interpretacja ogólna w sprawie niewystępowania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych na…

Ustanowienie odrębnej własności lokalu dla członka spółdzielni jako przysporzenie majątkowe

W 2000 roku przekształciłam mieszkanie lokatorskie na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Została założona księga wieczysta. Proszę o pomoc co…

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w „normalne” prawo własności

Posiadam mieszkanie na podstawie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w budynku Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Mam pytanie czy w…

Nabycie mieszkania w TBS

Czym różni się mieszkanie hipoteczne od spółdzielczego i spółdzielczego z księgą wieczystą?

Czym różni się mieszkanie hipoteczne od spółdzielczego i spółdzielczego z księgą wieczystą?