Strefa klienta
Pomoc

Gospodarstwo rolne


Pytanie:

Mam 53 lata. Przepracowałam 11 lat w zakładach państwowych, a resztę na własnym gospodarstwie rolnym. Od 1994 roku pobieram rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niezdolności do pracy. Czy po utracie prawa do renty otrzymam zasiłek dla bezrobotnych? Zaznaczam, że wydzierżawiłam gospodarstwo rolne mojemu synowi? - STAŁA CZYTELNICZKA.

Odpowiedź:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za bezrobotnego uważa m.in. osobę, która nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 1998 roku (II SA 97/98) orzekł, że osoba, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, bez względu na to, czy gospodarstwo to sama prowadzi czy je wydzierżawia nie uznawana jest za osobę bezrobotną i w związku z tym nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Wobec powyższego, po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, powinna pani zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, a urząd oceni, czy spełnia pani warunki do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Gazeta Pomorska

Data odpowiedzi:

13-02-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

3092

Podobne: