Strefa klienta
Pomoc

Jak i do kogo złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie


Pytanie:

Odpowiedź:

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w braku posiadania przez nią miejsca zamieszkania - miejsca jej pobytu (art. 544 kodeksu postępowania cywilnego). Uprawnionymi do wniesienia takiego wniosku są wyłącznie (art. 545 § 1 kpc): 1) małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy, przy czym krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego (jest nim np. opiekun). Zgodnie zaś z § 3 tegoż przepisu wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd może przed wszczęciem postępowania zażądać przedstawienia świadectwa lekarskiego o stanie psychicznym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa - zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej (art. 552 § 1 kpc). W razie niezłożenia żądanego świadectwa lub złożenia świadectwa, którego treść nie uprawdopodabnia istnienia choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd wniosek odrzuci (art. 552 § 2 kpc). Ponadto pamiętać należy, że ten kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych (art. 545 § 3 kpc).

Hasła:

ubezwłasnowolnienie

Data odpowiedzi:

19-08-2005r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

119218

Podobne:

Dokonanie czynności prawnej przez osobę po wylewie

Dokonanie czynności prawnej przez osobę po wylewie

Zawarcie umowy przez osobę po wylewie

Zawarcie umowy przez osobę po wylewie

Moja 82 letnia Mama jestchora na Alzheimera i od paru miesięcy przebywa w prywatnym Domu Opieki. Uprzednio zamieszkiwała ze swoim…

Działanie w imieniu matki

Uzyskanie dostępu do pieniędzy ciężko chorej matki

Uzyskanie dostępu do pieniędzy ciężko chorej matki