Strefa klienta
Pomoc

Jak ubezwłasnowolnić chorą psychicznie starszą osobę?


Pytanie:

Odpowiedź:

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu. Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy. Osoby nie należące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia np. dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebujących pomocy mogą złożyć wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do kręgu osób mogących wnioskować o ubezwłasnowolnienie danej osoby, np. odpis aktu urodzenia dziecka. Wymagane są również świadectwa o stanie zdrowia lub umysłowym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona; w przypadku osób upośledzonych umysłowo będą to np. świadectwo od lekarza psychiatry albo psychologa. 

Hasła:

ubezwłasnowolnienie

Data odpowiedzi:

17-05-2005r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

113718

Podobne:

Dokonanie czynności prawnej przez osobę po wylewie

Dokonanie czynności prawnej przez osobę po wylewie

Zawarcie umowy przez osobę po wylewie

Zawarcie umowy przez osobę po wylewie

Moja 82 letnia Mama jestchora na Alzheimera i od paru miesięcy przebywa w prywatnym Domu Opieki. Uprzednio zamieszkiwała ze swoim…

Działanie w imieniu matki

Uzyskanie dostępu do pieniędzy ciężko chorej matki

Uzyskanie dostępu do pieniędzy ciężko chorej matki