Strefa klienta
Pomoc

Jak wygląda wniosek o adopcję dzieci małżonka i co powinien zawierać?


Pytanie:

Odpowiedź:

Ponieważ każda sprawa wymaga indywidualnego traktowania, jesteśmy jedynie w stanie podać przykładowe wnioski o przysposobienie. Do wniosku trzeba załączyć wszystkie wymagane dokumenty.
Podajemy kilka przykładowych wzorów wniosków o przysposobienie:


nazwa miejscowości, data Sąd Rejonowy w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawcy:
1...........................................................................
2...........................................................................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osób, które chcą przysposobić dziecko )
Uczestnik postępowania:
(opiekun prawny – w przypadku osoby małoletniej) ..........................................................................

Wniosek o przysposobienie

Wnosimy o: orzeczenie przysposobienia pełnego nierozwiązalnego małoletniego/małoletnią ............................, urodzonego/urodzoną w dniu................. w ................., syna ......................., przez wnioskodawców małżonków ............................., urodzonego/urodzoną w dniu ................... w ........................, syna/córki. Uzasadnienie: (Własnymi słowami należy opisać dlaczego chcemy adoptować dziecko. Istotne jest również by przedstawić następujące fakty: · wskazać, iż wnioskodawcy są w stanie pokryć koszty utrzymania dziecka, m.in. za pomocą zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, · wyjaśnić, dlaczego dzieckiem nie mogą się zająć rodzice biologiczni, · wyjaśnić, dlaczego ubiegamy się o adopcję, jakie stosunki łączą wnioskodawców z dzieckiem, · brak sprzeciwu na przysposobienie ze strony biologicznych rodziców). ........................................................ podpisy wnioskodawców Dowód: · odpis skrócony aktu małżeństwa. · zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków · odpis zupełny aktu urodzenia ................................................ · zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej wyrażona w dniu ............ przed Sądem Rejonowym w.. .............................. · zgoda uczestniczki postępowania jako opiekuna prawnego małoletniego na przysposobienie dziecka.

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. zaświadczenie z dnia ................... o zarobkach,
3. opinie pracodawców,
4. odpis zupełny aktu urodzenia,
5. odpis wniosku i kserokopie załączników.

================================

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich Łódź, ul. Al. Kościuszki 107/109

Wnioskodawca: Anna i Jan małżonkowie Kowalscy Zam. 92-222 Łódź, ul Krakowska 22 m.2
Adres do doręczeń: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy 91- 473 Łódź
Uczestnik postępowania: Małoletni Piotr Nowak, ur. 10.06.2001 r. w Łodzi, s. Zofii reprezentowany przez opiekuna prawnego w osobie ............ /reprezentowany przez kuratora sądowego wyznaczonego przez Sąd. Małoletni przebywa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci/ na Oddziale Preadopcyjnym/ w pogotowiu rodzinnym.

Wniosek o pełne przysposobienie dziecka
Wnosimy o:
1) orzeczenie pełnego przysposobienia małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. w Łodzi s. Zofii przez małżonków Annę Kowalską z d. Król ur. 21.10.1973 r. w Łodzi, c. Włodzimierza i Janiny (z d. Murarz) oraz Jana Kowalskiego, ur. 06.03.1971r. s. Leonarda i Krystyny (z d. Lewandowska).
2) nadanie małoletniemu nazwiska Kowalski
3) zmianę imienia małoletniego z „Jan” na „Marek”
4) umieszczenie w postanowieniu Sądowym stosownych dyspozycji dla USC w przedmiocie wydania nowego aktu urodzenia dziecka. Uzasadnienie Jesteśmy zgodnym i szczęśliwym małżeństwem od 6 lat. Dzieci małżeńskich ani poza małżeńskich nie posiadamy. Odczuwamy jednak głęboką potrzebę rodzicielstwa, kochamy dzieci i pragniemy stworzyć pełną rodzinę. Dlatego zwróciliśmy się do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Łodzi z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka. Przeszliśmy szkolenie dla kandydatów i zostaliśmy zakwalifikowani na rodziców adopcyjnych. Jesteśmy zdrowi i nie leczymy w żadnej Poradni Specjalistycznej. Nie byliśmy karani. Mieszkamy w trzypokojowym mieszkaniu w blokach o pow. mieszkalnej 57 m². Mieszkanie jest całkowicie urządzone i wyposażone, jeden pokój przeznaczyliśmy dla dziecka. Oboje z żoną pracujemy, a nasze dochody są wystarczające, aby utrzymać siebie i dziecko. Żona pracuje w Poradni Leczenia Nerwic jako rejestratorka, natomiast ja jestem pracownikiem Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych „Atlas” na stanowisku kierownika zmiany. Za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łodzi poznaliśmy małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. Odwiedzaliśmy go w Domu Dziecka, nawiązaliśmy więź i pragniemy jak najszybciej przyjąć go do naszej rodziny. Zostaliśmy poinformowani o jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i prawnej. Jesteśmy świadomi ważności podejmowanej decyzji i z całą odpowiedzialnością przyjmujemy na siebie skutki pełnej adopcji. Z uwagi na powyższe prosimy o orzeczenie pełnego przysposobienia przez nas małoletniego Piotra Nowaka.
Dowód:
- odpis zupełny aktu małżeństwa
- 2 zaśw. o ogólnym stanie zdrowia - 2 zaśw. z Poradni Odwykowej
- 2 zaśw. z Poradni Zdrowia Psychicznego
- zaśw. o zarobkach A. Kowalskiej - opinia z pracy A. Kowalskiej
- zaśw. o zarobkach J. Kowalskiego
- dwa oświadczenia o niekaralności.

Hasła:

przysposobienie, adopcja

Data odpowiedzi:

12-08-2008r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne Rodzinne

Numer porady:

136615

Podobne:

Czy można przysposobić dziecko z poprzedniego związku?

Czy można przysposobić dziecko z poprzedniego związku?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego dla ojca adopcyjnego

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego dla ojca adopcyjnego

w nawiązaniu do pytania 231403 mylnie zapytałem o ustanowienie opiekuna prawnego a chodzi o przysposobienie.

Wniosek o przysposobienie dziecka

Witam. Jestem po rozwodzie. Z poprzedniego malzenstwa posiadam dziecko. Jego biologiczny ojciec jest pozbawiony wladzy rodzicielskiej. Obecnie jestem w drugim…

Przysposobienie pasierba