Strefa klienta
Pomoc

Jaka jest definicja prawna "lokalu użytkowego"?


Pytanie:

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, aby można je było uznać za lokal użytkowy? Chciałbym tez wiedzieć, gdzie można taką definicje znaleźć?

Odpowiedź:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali rozróżnia dwa typy lokali: samodzielny lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu. Oba typy lokali mogą stanowić odrębną nieruchomość Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy ,,Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne". Pojęcie lokalu o innym przeznaczeniu nie zostało zdefiniowane, organ stosujący prawo sam ustala definicje dokonując interpretacji w/w art. 2 ust. 2 ustawy. Przepis dotyczący lokali użytkowych można było znaleźć w ustawi Prawo spółdzielcze (art. 238 ustawy), jednak w 2001 roku został on uchylony. Lokale użytkowe miały na celu zaspokajanie codziennych spraw członkom osiedla. Spółdzielnie mogła budować lokale użytkowe i przydzielać swoim członkom na prowadzenie określonej działalności handlowej lub usługowej. W ten sposób powstawało prawo zwane spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego, do którego odpowiednio stosowano przepisy o własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego.

Data odpowiedzi:

26-11-2002r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne

Numer porady:

2032

Podobne:

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zawierając umowę notarialną z członkiem spółdzielni, w której zostało przekształcone spółdzielcze prawo do lokalu w odrębną własność,…

Czy piwnica jest przynależna do mieszkania ?

Jaka jest możliwość skorzystania z odliczeń wydatków związanych z przebudową strychu na cele mieszkalne w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej.

Jaka jest możliwość skorzystania z odliczeń wydatków związanych z przebudową strychu na cele mieszkalne w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej ?

Czy zakup spółdzielczo-własnosciowego prawa do lokalu może np.skutkować utratą mieszkania w przypadku np. ogłoszenia upadłości spółdzielni, czy moze ono być…

Czy zakup spółdzielczo-własnosciowego prawa do lokalu może np.skutkować utratą mieszkania w przypadku np. ogłoszenia upadłości spółdzielni, czy moze ono być dziedziczone, czy mogę być obciążona np.długami spółdzielni ?