Strefa klienta
Pomoc

Jaka powinna być podana podstawa prawna na świadectwie pracy ?


Pytanie:

Pytanie dotyczy świadectwa pracy. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie normalnym, z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę podano: "likwidacja stanowiska pracy oraz sytuacja ekonomiczna firmy". Mam pytanie odnośnie wypełnionego pola nr 3 w świadectwie pracy. Jako tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę wpisano: a) wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę - na podstawie art. 30 par 1 pkt 2 KP.podpunktu b oraz c nie wypełniono. Chciałabym wiedzieć czy poprawny jest brak jakiejkolwiek informacji słownej o tym, że przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy i sytuacja ekonomiczna firmy?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w par. 1 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ( Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ). Ustawodawca podaje w nim, że w świadectwie pracy powinna być zamieszczona podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W załączniku do niniejszego rozporządzenia wskazane jest wypełnienie punktu 3 . W omawianym przypadku w punkcie 3 powinno być napisane: „a) rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę – na podstawie art. 30 par.1 pkt 2 K.p.; b) art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników ( Dz.U z 2003 r. nr 90 , poz. 844); c) nie dotyczy„ W omawianym przypadku na podstawie art. 97 par. 2[1] K.p. należy zwrócić się do pracodawcy o korektę świadectwa pracy. Należy pamiętać, że tutaj dokonane zostało zwolnienie w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych ( zwalniana jest wtedy grupa pracowników lub nawet jeden z przyczyn leżących po stronie pracodawcy). Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, wówczas zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa na podst. art. 8 ust. 1 niniejszej ustawy. W sprawach spornych można skontaktować się z inspektorem pracy. Prawo do odprawy jako należne roszczenie ze stosunku pracy przedawnia się po 3 latach od dnia jego wymagalności ( art. 291 par. 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 97 par. 2[1] K.p.; - art. 291 par. 1 K.p.; - par. 1 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ( Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ); - art. 1 ust. 1, - art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników ( Dz.U z 2003 r. nr 90 , poz. 844) Stan prawny na 9 lipca 2009 r. WK

Data odpowiedzi:

09-07-2009r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

139388

Podobne:

Podpisałem 1 lutego umowę na czas określony ( 12 miesięcy ). Nie ma w niej żadnego zapisu o okresach wypowiedzenia…

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Czy mam szanse na umorzenie długu?

Kiedy przedawni się roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty z e-sądu?

Pozbawienie członkowstwa Spółdzielni - co wynika? W 1999r. od tut. Spółdzielni nabyłem mieszkanie, za pełnąówczesną kwotę wartości lokalu (bez kredytów,…

Pozbawienie członkowstwa Spółdzielni - co wynika?

Czy osoba odbywająca staż absolwencki w ramach programu pierwsza praca może przerwać staż z powodu rozpoczęcia nauki na studiach w…

Czy osoba odbywająca staż absolwencki w ramach programu pierwsza praca może przerwać staż?