Strefa klienta
Pomoc

Jaki powinien być zakres czynności urzędnika?


Pytanie:

Jaki powinien być zakres czynności urzędnika? Jestem inspektorem Starostwa Powiatowego W zakres moich czynności wchodzą różne obowiązku a jednym z nich jest sprawdzanie faktur firm wykonujących prace na zlecenie starosty Faktury te opisuję : ze prace wykonano, ze nie wnosi się zastrzeżeń, ze wykonane zgodnie z umową nr .... z dnia..... i po takim opisie przekazuję je do Wydziału Księgowego celem zapłaty Czy w moim zakresie czynności może być wpisany punkt: Przestrzeganie dyscypliny budżetowej????????!!!!!!! Jest punkt Terminowe sprawdzanie faktur i przekazywanie ich do księgowości, jest prowadzenie sprawozdawczości i opracowywanie planów rzeczowo finansowych (planowane prace jakie wydział będzie prowadził) ale PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ to już chyba przesada Sprawdziłam ze nawet inspektorzy w księgowości nie mają tej dyscypliny

Odpowiedź:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi (niezależnie od tytułu zatrudnienia), w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
Do sektora finansów publicznych zalicza się:
1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
3) fundusze celowe;
4) państwowe szkoły wyższe;
5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika z ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; art. 137 i nast.).

Data odpowiedzi:

15-03-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

13467

Podobne: