Strefa klienta
Pomoc

Jakie są obowiązki dzielnicowego ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Zakres i charakter działań policjantów reguluje ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Dz.U.03.166.1609 Artykuł 1 tej ustawy głosi iż: tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa powyżej.  Do podstawowych zadań Policji należą: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, - nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, - współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, -- gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, - prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego. Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Art. 5. ) Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych dalej "policjantami". Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania. Art. 8a. ustawy o policji mówi iż, komendant powiatowy (miejski) Policji może tworzyć rewiry dzielnicowyc oraz posterunki Policji na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Policji. Kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy. Do zadań kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji należy w szczególności: - rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania, - inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym, - wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Według art. 13 omawianej ustawy na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym wojewodą i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

Hasła:

policja

Data odpowiedzi:

17-01-2005r.

Działy prawa:

Administracyjne

Numer porady:

107133

Podobne:

Chciałabym się zapytać na czym powinnien polegać wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora ? Czy kurator powinien np. skontaktować się z…

Chciałabym się zapytać na czym powinnien polegać wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora ? Czy kurator powinien np. skontaktować się z policją jeżeli były interwencje ?

Witam. Chcialem zapytac co można zrobic jak dana osoba w naszym przypadku ojczym wyzywa się na rodzinie psychicznie i czasem…

Przemoc w rodzinie

Czy dzielnicowy ma prawo i/lub obowiązek pytać o moje warunki lokalowe (ile mam pokoi, a czy to mieszkanie własnoścowe, czy…

Czy dzielnicowy ma prawo i/lub obowiązek pytać o moje warunki lokalowe (ile mam pokoi, a czy to mieszkanie własnościowe, czy tez nie itd.) ? Wiem, że takie prawo i obowiązek ma kurator sądowy, ale dzielnicowy ?! No, chyba, że się kuratorzy wysłu