Strefa klienta
Pomoc

Jakie są składniki decyzji administracyjnej? Czy decyzja, która nie zawiera podstawy prawnej jest nieważna lub może być uchylona?


Pytanie:

Odpowiedź:

Składniki decyzji administracyjnej określa art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98/2000, poz.1071). Według tego przepisu decyzja administracyjna powinna zawierać:
1) oznaczenie organu administracji publicznej,
2) datę wydania,
3) oznaczenie strony lub stron,
4) powołanie podstawy prawnej,
5) rozstrzygnięcie,
6) uzasadnienie faktyczne i prawne,
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji,
9) jeżeli w stosunku do tej decyzji może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać także pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
Art. 107 § 2 przewiduje, iż przepisy szczególną mogą określać także inne składniki, ale nie zmienia to faktu, że wyżej wskazane elementy są elementami obowiązkowymi. Oczywiście nie oznacza to, że brak któregoś z tych składników pociąga za sobą nieważność decyzji, czy też możliwość jej uchylenia.
W podanym stanie faktycznym brak jest w decyzji podania przepisów prawa, na których organ oparł swoją decyzję. Jest to wada decyzji administracyjnej, może być przyczyną stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest organ wyższego stopnia, a postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 1-2 k.p.a.). W przypadku braku podstawy prawnej decyzji nie ma ograniczenia czasowego dochodzenia ustalenia jej nieważności (a contario z art. 156 § 2 k.p.a.), chyba że decyzja ta wywołała nieodwracalne skutki prawne (np. zburzenie budynku na podstawie decyzji administracyjnej).
Osobie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 k.p.a. służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie (tzn. w art. 156 § 1 k.p.a.). O odszkodowaniu tym, orzeka organ administracji publicznej, który stwierdził nieważność decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania przez organ administracji publicznej może wnieść powództwo do sądu powszechnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie.

Data odpowiedzi:

24-02-2002r.

Działy prawa:

Administracyjne

Numer porady:

355

Podobne:

Czy prawo własności powstałe z przekształcenie użytkowania wieczystego stanowi majątek wspólny małżonków?

Czy prawo własności powstałe z przekształcenie użytkowania wieczystego stanowi majątek wspólny małżonków?

Otrzymałem pismo od zakładu energetycznego stwierdzające, że zbadano mój licznik i że nadmierny pobór energii związany był uszkodzeniem licznika. Z…

Opłata karna za stosowanie magnesu neodymowego

Czy mam prawo pierwokupu i czy w tej sytuacji musi odbyć się przetarg?

Czy mam prawo pierwokupu i czy w tej sytuacji musi odbyć się przetarg?