Strefa klienta
Pomoc

Jakie wymagania trzeba spełniać aby zostać biegłym sądowym? Jak długo trwa kadencja i na jakie gratyfikacje można liczyć?


Pytanie:

Odpowiedź:

Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych oraz tłumaczy przysięgłych i prowadzi ich listy. Tryb ustanawiania biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, pełnienia przez nich czynności, zwalniania ich z funkcji oraz zasady i wysokość wynagrodzeń tłumaczy określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W tym samym trybie, rozporządzeniem, Minister Sprawiedliwości może również określać zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) ukończyła 25 lat życia,
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.

Data odpowiedzi:

24-08-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

7275

Podobne:

Jestem po posiedzeniu sadu tj byłem na rozprawie w sprawie o widzenie wyrok jest taki : Pan zapłaci 300 zł…

Badanie dziecka przez psychologa

Kilka dni temu pozyczylem mojemu znajomemu 10 tys PLN na 30 dni. Warunki ustalilismy ustnie na komunikatorze po czym umowa…

Czy skan może być dowodem zawarcia umowy?

Czy można uniknąć opłaty kosztów sądowych lub zmniejszenia ich w n/w sprawie : Mój mąż i ojciec mojej córki został…

Czy można uniknąć kosztów sądowych?

Opłaty za bezprawne korzystanie z programu komputerowego

Opłaty za bezprawne korzystanie z programu komputerowego