Strefa klienta
Pomoc

Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym.


Pytanie:

Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym. Czy jeżeli wyrok jest źle zasądzony oraz zaszły rażące zaniedbania ze strony prawnika w prowadzonej sprawie i pomimo mojej prośby nie wniósł apelacji do wyroku pierwszej instancji to czy jeżeli termin apelacji już minął i wyrok się uprawomocnił, czy mogę złożyć kasację wyroku do Sądu Najwyższego ?

Odpowiedź:

Kasacja służy od orzeczenia sądu II instancji, które nie jest prawomocne. Po upływie terminu do wniesienia apelacji i uprawomocnieniu się orzeczenia nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Ponadto strona działająca przez adwokata nie traci możliwości samodzielnego działania, może również odwołać pełnomocnictwo i powołać innego pełnomocnika. Jedyną szansą dla Pana jest w tej chwili skarga o wznowienie postępowania. Skargę taką należy wnieść w terminie 3 miesięcy od czasu dowiedzenia się o podstawie wznowienia postępowania, nie później jednak niż 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania:
· wymogi formalne pisma procesowego i pozwu (art. 126 i 187 k.p.c.)
· oznaczenie zaskarżonego orzeczenia – wskazanie jego sygnatury, daty wydania, przez jaki sąd
· podstawa wznowienia – o podstawach wznowienia poniżej
· uzasadnienie zachowania terminu do wniesienia skargi (3 miesięcy od czasu dowiedzenia się o podstawie wznowienia postępowania, nie później jednak niż 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia) – kiedy się dowiedział i uprawdopodobnienie tego faktu
· wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia
Podstawy wznowienia (art. 403, 401 i 4011 k.p.c.):
· wyrok opoarto na dokumencie podrobionym lub przerobionym, albo wyroku karnego, który następnie uchylono
· wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa
· nowe fakty i dowody, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy
· wyrok wydano na podstawie ustawy, w stosunku do której Trybunał Konstytucyjny orzekł o jej niezgodności z konstytucją
· orzekała osoba nieuprawniona, bądź sędziwa wyłączony z moc ustawy
· strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, nie była należycie reprezentowana, bądź wskutek naruszenia prawa była pozbawiona możliwości działania
Skargę taką należy skierować do sądu, który ostatnio orzekał merytorycznie – art. 405 k.p.c. Niestety wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego orzeczenia, sąd może wstrzymać wykonanie jeśli uprawdopodobni Panu, że grozi jej niepowetowana strata.

Data odpowiedzi:

07-03-2004r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

13423

Podobne: