Strefa klienta
Pomoc

Kiedy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie?


Pytanie:

Pracownik nie pojawił się w pracy 8. 06. bez żadnego uprzedzenia, po czym na drugi dzień poinformował, że ma na ten dzień zwolnienie lekarskie, jednak dostarczył je pracodawcy dopiero 15.06. Czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Czy są jakieś widełki czasowe np. kiedy najpożniej pracownik dostarcza zwolnienie lekarskie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Powinno to być dokonane nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego Co istotne, należy odróżnić czynność polegającą na zawiadomieniu pracodawcy o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, od samego dostarczenia zwolnienia lekarskiego. Należy zachować termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego W świetle art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 z późn. zm), zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek "(...) nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania". Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza. Jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostanie dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, Wówczas zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia (art. 62 ust. 3 ustawy). Co istotne, obniżenia zasiłku chorobowego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Podstawa prawna: - par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281) - art. 62 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 z pożn. zm.) Stan prawny na 19 czerwca 2007 r. WK

Hasła:

zwolnienie lekarskie

Data odpowiedzi:

19-06-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

134055

Podobne:

Pracuję w Bratysławie, ale mieszkam w Polsce. Czy zwolnienie lekarskie wydane w naszym kraju będzie honorowane na Słowacji?

Pracuję w Bratysławie, ale mieszkam w Polsce. Czy zwolnienie lekarskie wydane w naszym kraju będzie honorowane na Słowacji?

Niedługo kończy mi się zwolnienie lekarskie. Słyszałem, że mogę skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Co to jest ?

Niedługo kończy mi się zwolnienie lekarskie. Słyszałem, że mogę skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Co to jest ?

Firma w której jestem zatrudniony posiada "prywatną opiekę medyczną". W przypadku kiedy chcę uzyskać L4 muszę udać się do tej przychodni, czy mogę iść do Ośrodka Zdrowia w mojej miejscowości ?

Firma w której jestem zatrudniony posiada "prywatną opiekę medyczną". W przypadku kiedy chcę uzyskać L4 muszę udać się do tej przychodni, czy mogę iść do Ośrodka Zdrowia w mojej miejscowości ?

Chorobowe a odprawa

Chorobowe a odprawa