Strefa klienta
Pomoc

Kto może w chwili obecnej przejść na świadczenie przedemerytalne?


Pytanie:

Odpowiedź:

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późń. zm.) świadczenie przysługuje osobie, która: - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub - do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub - zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat kobieta oraz 60 lat mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub - do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Co istotne jednak świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli bezrobotny/a: - jest nadal zarejestrowana jako bezrobotna, - w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, - złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu poświadczającego pobieranie przez 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych. Trochę odmienie wygląda sytuacja w przypadku pracowników pracujących przy produkcji azbestu. Osobom takim spełniającym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, o ile co najmniej 10 lat były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach produkujących azbest. Wysokość świadczenia Świadczenie przedemerytalne ustalane na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej 711,54 zł. Jeżeli świadczenie to przyznawane jest osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc osobie, która prawo do tego świadczenia nabyła na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r., wysokość tego świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej jednak niż 711,54 zł. Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która przeprowadzana jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Podstawa prawna: - ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późń. zm.) RC

Hasła:

świadczenie przedemerytalne

Data odpowiedzi:

24-08-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

134548

Podobne:

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym i mój były pracodawca chce mnie zatrudnić na umowę o dzieło. Czy będę podlegać takim samym zasadom rozliczania z ZUS-em jak na umowę o pracę?

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym i mój były pracodawca chce mnie zatrudnić na umowę o dzieło. Czy będę podlegać takim samym zasadom rozliczania z ZUS-em jak na umowę o pracę?

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Z przyczyn ekonomicznych pracodawca likwiduje…

Jestem zatrudniony na cza...

Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 1977 roku. W chwili obecnej otrzymałam wypowiedzenie. W okresie 1981-1992 przebywałam 4 razy…

Jestem zatrudniona na umo...

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Dawny zakład chce mnie zatrudnić na umowę o dzieło. Czy umowa ta ma wpływ na pobierane świadczenie?

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Dawny zakład chce mnie zatrudnić na umowę o dzieło. Czy umowa ta ma wpływ na pobierane świadczenie?