Strefa klienta
Pomoc

Likwidacja przedsiębiorstwa a wypłata wynagrodzenia za pracę


Pytanie:

Nie otrzymałem wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy za miesiąc luty  2010 r. Firma już  nie istnieje uległa likwidacji. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy wspólnicy nadal prowadzą  inną  firmę.  Proszę  o poradę jak mam postępować dalej. 

Odpowiedź:

Niewypłacalność   pracodawcy w rozumieniu  art. 3. ust. 1 Ustawy   z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.   z 2006 r. nr 158, poz.  1121) ma  miejsce  wtedy gdy   sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o:
1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
2) oddali   wniosek   o ogłoszenie upadłości  pracodawcy z powodu , ponieważ „(...)  jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
3) oddali  wniosek  o ogłoszenie upadłości, ponieważ  „(...)  majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”.
W świetle  art. 8a ust. 1  ustawy niewypłacalność pracodawcy,  zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące.
 Odpowiedź na  postawione   pytanie  zawiera   art.  11  niniejszej  ustawy . Ustawodawca  wskazuje  w nim, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  są  zaspokajane  m.in.  roszczenia  pracowników  oraz  byłych pracowników  w razie niewypłacalności pracodawcy.  
Na   podstawie   art. 12  ust. 2 ustawy  zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu:
1) wynagrodzenia za pracę;
2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
b) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, 
c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
d) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
e) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 
f) odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1 K.p., 
g) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 K.p.;
3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Na  podstawie  art.  12 a ) ust. 6 ustawy  wypłata  niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, z FGŚP    może nastąpić w oparciu o wniosek złożony  do Kierownika  Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W  Rozporządzeniu   
Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 5 lutego 2008 r.w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.  z 2008 r. nr 27 poz. 159)  znajduje się  załącznik:    
„WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA, SIEDZIBY ORAZ OBSZARY DZIAŁANIA BIUR TERENOWYCH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH”. Zawiera on  spis   Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miastach wojewódzkich.  
Wykaz lokalizacji  Biur  Terenowych  znajduje  się na :  http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=76  ..  
jeżeli więc doszło do upadłości pracodawcy w rozumieniu powyższej ustawy należy skontaktować   się z  Biurem  Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na obszarze działania  pracodawcy.  Zgodnie par. 6    Rozporządzenia   Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (Dz. U.  z 2005 r. nr 61 poz. 539)  wniosek indywidualny składa się w formie pisemnej kierownikowi Biura Terenowego właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
Pracownicy Biura  służą pomocą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.
 
Podstawa prawna: 
- art. 3, - art. 8a, - art.  11, - art. 12 ust. 2, - art. 12 a)  ust. 6   Ustawy  z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ( Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.);
-  par. 6    Rozporządzenia   Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (Dz. U.  z 2005 r. nr 61 poz. 539).  
 
Stan prawny na 30   czerwca 2010 r.
WK

Hasła:

wynagrodzenie pracodawcy

Data odpowiedzi:

02-07-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231037

Podobne:

Czy możliwe jest dochodzenie dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, w sytuacji gdy wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pra

Czy możliwe jest dochodzenie dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, w sytuacji gdy wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pra

Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika z obowiązków wynikających z umowy o pracę, to czy może on nie wypłacać pełnego wynagrodzenia?

Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika z obowiązków wynikających z umowy o pracę, to czy może on nie wypłacać pełnego wynagrodzenia?

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o zarobkach od byłego pracodawcy, który nie zwracając uwagi na przepisy, pozbył się dokumentacji płacowej i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub rent

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o zarobkach od byłego pracodawcy, który nie zwracając uwagi na przepisy, pozbył się dokumentacji płacowej i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub rent

Witam, Chciałbym zapytać o kwestie możliwej ochrony przed definitywnym wypowiedzeniem kontraktu menedżerskiego zawartego na czas nieokreślony z pracownikiem pełniącym funkcje…

Witam, Chciałbym zapyta...