Strefa klienta
Pomoc

Mam 53 lata. Przez okres 5 lat jestem bez pracy. Przepracowałem 26 lat. Czy moge starać się o świadczenie emerytalne.


Pytanie:

Odpowiedź:

Nie gdyż nie spełnia Pan warunków okreslonych poniżej. Prawo do nabycia świadczenia przedemerytalnego ma bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy legitymujący się w okresie ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w pup co najmniej 365 dniami pracy i wynagrodzeniem za ten okres w kwocie odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (obecnie 800 zł brutto) jeśli:
1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub
2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
3) do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
4) do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, lub
5) zakończyła okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz 56 ze zmianami) tj. wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy na podstawie skierowania od starosty – dotyczy to bezrobotnych, którzy ukończyli 53 lata – kobiety i 58 lat mężczyźni, z którymi rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim zakładzie pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy i w wyniku zaliczenia go do okresu uprawniającego do emerytury spełnia warunki określone powyżej w pkt 1,3,4

Data odpowiedzi:

24-12-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

10552

Podobne:

Mam 52 lata i 30-letni staż pracy. W 2002 roku zostałam zwolniona z pracy. Następnie przez 12 miesięcy pobierałam zasiłek…

Kiedy świadczenie?

W sierpniu br. ukończę 50 lat. Przepracowałam 31 lat, w tym 20 lat w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Czy mogę…

Po zmianach

Mam 57 lat. Przepracowałam 24 lata. Od 1998 roku do 2000 roku pobierałam rentę z tytułu niezdolności do pracy. Od…

Świadczenie przedemerytalne

jaka jest różnica między zasiłkiem a świadczeniem przedemerytalnym?

Jaka jest różnica między zasiłkiem a świadczeniem przedemerytalnym?