Strefa klienta
Pomoc

Na czym polega sumienne wykonywanie pracy powierzonej przez pracodawcę ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Przez sumienne wykonywanie pracy należy rozumieć takie jej wykonywanie gdzie to pracownik przy wykorzystaniu wszelkich podsiadanych umiejętności zawodowych oraz innych sumiennie wykonywać będzie swoją pracę. Sumienne wykonywanie swoich obowiązków polega także na systematycznym dokształcaniu się pracownika. Należy jednak pamiętać, iż sumienne wykonywanie obowiązków przez pracownika polega na anagażowaniu się jego w pracę tylko w rozsądnych granicach - a nie do granic przekraczającyh jego możliwości psychiczne, fizjologiczne. Co istotne pracodawca nie może wymagać od pracownika bezwględnego zachowania sumienności o ile praca nie jest zorganizowana w sposób zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Należy także pamiętać, iż niewykonanie lub nienależyte wykonania obowiązków pracowniczych nie jest usprawiedliwione w sytuacji naruszania obowiązków przez innych pracowników (wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2000 roku I PKN 128/00). Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego powstrzymanie się od wykonania pracy zagrażajacego zdrowiu i życiu pracownika może w konkretnej sytuacji stanowić realizację pracowniczego obowiązku wykonywania pracy sumiennie (wyrok Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1998 roku I PKN 405/97).

Hasła:

obowiązki pracownicze

Data odpowiedzi:

17-06-2006r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

130485

Podobne: