Strefa klienta
Pomoc

Na czym polega zwrot kosztów procesu według norm przepisanych? Z terminem takim mamy do czynienia w k.p.c.


Pytanie:

Odpowiedź:

Wniosek o zwrot kosztów procesu może przybrać dwie formy: wniosku o zwrot kosztów według spisu kosztów lub wniosku o zwrot kosztów według norm przepisanych. W tym pierwszym przypadku, strona domagająca się zwrotu kosztów przedstawia (najczęściej tuż przed zamknięciem rozprawy w danej instancji) listę wszystkich kosztów poniesionych w toku postępowania i w związku z nim, załączając stosowne dowody ich faktycznego poniesienia (np. faktury). Zwrot kosztów według norm przepisanych natomiast odbywa się według pewnych określonych prawem reguł i w wysokości określonej przyjętymi w prawie stawkami. Tak zasądzone koszty obejmują: 1)Koszty sądowe, w tym: a)Opłaty sądowe (wpis i opłaty kancelaryjne) b)Wydatki (związane najczęściej z przeprowadzanymi dowodami, np. koszty opinii biegłych, ale także np. koszty kuratora ustanowionego w procesie) 2)Koszty stawiennictwa strony (dojazdy do siedziby sądu, utracone zarobki – określane według taryf oznaczonych w przepisach) 3)Koszty pełnomocnika – jeżeli strona korzystała z pomocy adwokata lub radcy prawnego; zazwyczaj zasądzona kwota nie przekracza minimalnej stawki określonej w przepisach. Zazwyczaj strony wnioskują o zwrot kosztów według norm przepisanych, gdyż jest to prostsze, lecz bardziej schematyczne, według stypizowanych stawek. Zwrot kosztów według spisu jest bardziej skomplikowany (strony muszą gromadzić odpowiednie dowody, sąd musi dokonać analizy i oceny przedstawionego spisu), ale lepiej odzwierciedla uszczerbek finansowy związany z procesem. Ta forma wniosku jest zalecana, jeżeli strona ponosiła nietypowe wydatki – np.: sporządziła przed procesem prywatną opinię biegłego, która została wykorzystana w procesie albo nie korzystała z usług adwokata czy radcy prawnego, lecz z usług biura prawnego, zajmującego się tylko pisaniem pism procesowych, a nie reprezentację procesową

Data odpowiedzi:

04-02-2005r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

108018

Podobne:

Dzień Dobry Czy w trakcie postępowania sądowego mogę wnieść o wyższe odszkodowanie. Załóżmy z 2000 tyś. zł do 4 tyś.…

Rozszerzenie pozwu

Czy w przypadku rozszerzenia powództwa o wyższą kwotę, jeżeli sprawa prowadzona jest przez pełnomocnika, to sąd wzywa o uzupełnienie opłaty…

Opłacenie rozszerzonego pozwu

Jestem emerytem wojskowym. W stan spoczynku przeszedłem z dniem 31 04 2000 r. Z wysługą 72,72 % gdzie maksymalny wymiar…

...

Czy osoba, która ma wezwanie na sprawę w sądzie rejonowym (dot. Prawa pracy)może upoważnić do reprezentowania jej pełnoletnią córkę, która…

Czy osoba, która ma wezwanie na sprawę w sądzie rejonowym (dot. Prawa pracy)może upoważnić do reprezentowania jej pełnoletnią córkę, która nie ma wykształcenia prawniczego. Czy pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez notariusza?