Strefa klienta
Pomoc

Nowe zasady wypłaty zasiłków opiekuńczych od 14 czerwca 2008 r.


Pytanie:

Odpowiedź:

Z dniem 14 czerwca 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 93, poz. 582). Jej przepisy nadały nowe brzmienie art. 32 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.). W związku z tym, od 14 czerwca 2008 r. prawo do zasiłku opiekuńczego w pełnym zakresie na zasadach określonych w art. 32 nabywają ubezpieczeni, którzy są objęci dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. Osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie zasiłek opiekuńczy przysługuje więc w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: - nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, - porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, - pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat 3. innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. uregulowały prawo do zasiłku opiekuńczego przysługującego osobom objętym dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym w sposób kompleksowy i identyczny jak dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo. Źródło: ZUS

Hasła:

zasiłek opiekuńczy

Data odpowiedzi:

14-06-2008r.

Działy prawa:

Numer porady:

136490

Podobne:

Czy osobie innej niż spokrewniona w I stopniu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad chorą osobą (ciocią) ?

Czy osobie innej niż spokrewniona w I stopniu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad chorą osobą (ciocią) ?

Jaki wymiar zasiłku opiekuńczego?

Jaki wymiar zasiłku opiekuńczego?

„Dodatkowy” zasiłek opiekuńczy

„Dodatkowy” zasiłek opiekuńczy

Czy mogę wziąć opiekę nad żoną ?

Czy mogę wziąć opiekę nad żoną ?