Strefa klienta
Pomoc

Od ilu osób można mówić o zwolnieniu grupowym?


Pytanie:

Mój zakład zatrudnia około 150 osób. Pracodawca rozpoczął zwolnienia pracowników od 12 osób i zapowiada że na tym nie koniec powodem zwolnień jest likwidacja stanowisk pracy. Od ilu osób można mówić o zwolnieniu grupowym? I czy w 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia należy się jakaś odprawa?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.): Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników , w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę , a także na mocy porozumienia stron , jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 2) 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników - zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”. Art. 1. 2. Liczby odnoszące się do pracowników , o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników , z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron , jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników. Jeżeli pracodawca rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w mniejszej liczbie niż ta, którą ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 ustawy to mamy do czynienia ze zwolnieniem indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracowników. Takie zwolnienie powinno obejmować co najmniej 5 pracowników. Prawo do odprawy Prawo do odprawy dotyczy zwolnień grupowych (art. 1 ) oraz indywidualnych (art. 10) z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz wysokości jego wynagrodzenia za pracę. W art. 8 ust. 1 Ustawy o zwolnieniach grupowych ustawodawca wskazuje następujące progi różnicujące tę odprawę: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy krótszym niż 2 lata; 2) dwumiesięczne wynagrodzenie przy stażu od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięczne wynagrodzenie przy stażu powyżej 8 lat. Zapłata odprawy jest wymagalna z upływem ostatniego dnia trwania stosunku pracy. Co istotne , odsetki za opóźnienie z wypłatą odprawy (art. 481 K.c. w powiązaniu . z art. 300 K.p.) przysługują od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy (wyrok SN z 21 października 1999 r., I PKN 320/99 (OSNAPiUS z 2001r. nr 22, poz. 806). Odprawa powinna być wypłacona w miejscu dokonywania wypłaty wynagrodzenia np. w kasie zakładu lub przelewem bankowym na rachunek pracownika ( jeżeli w takiej formie dokonywana jest wypłata wynagrodzenia). Podstawa prawna: - art. 1, art. 8, - art. 10 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.) Stan prawny na 7 lutego 2008 r. WK

Hasła:

zwolnienia grupowe, odprawa

Data odpowiedzi:

07-02-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

135679

Podobne:

Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?

Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?

Czy umowa na grupowe ubezpieczenie na życie bez opłacania przez zakład składki zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej lub jej części ?

Czy umowa na grupowe ubezpieczenie na życie bez opłacania przez zakład składki zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej lub jej części ?

Odprawa

Odprawa

Odprawa w przypadku zakończenia umowy o pracę

Odprawa w przypadku zakończenia umowy o pracę