Strefa klienta
Pomoc

Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności.


Pytanie:

Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności. Osoba bez licencji pracownika ochrony od 06.2002r. jest zatrudniona w firmie ochraniającej zakład na stanowisku pracownika dozoru. Podejmując pracę dostarczyła pracodawcy zaświadczenie o niekaralności. Obecnie pracodawca żąda od tego pracownika ponownego zaświadczenia. Czy pracodawca ma prawo. Proszę podać podstawę prawną dotycząca okresów ważności takiego zaświadczenia.

Odpowiedź:

Tryb wydawania wspomnianych w pytaniu zaświadczeń reguluje ustawa z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym. W ustawie tej nie ma jednak mowy o okresie ważności takiego zaświadczenia. Z kolei ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia dość dokładnie reguluje kwestię ważności i okresu obowiązywania koncesji pracowników ochrony, nie wspomina jednak w żadnym artykule o okresie ważności rzeczonego zaświadczenia, mimo że to właśnie z tej ustawy wynika konieczność dostarczenia takowego. Również kodeks pracy nie stanowi o tak szczegółowych kwestiach. Należy więc domniemywać, iż takie zaświadczenie nie ma terminu ważności. Podobnie jest zresztą z wypisami z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącymi spółek prawa handlowego. Z żadnego przepisu prawnego nie wynika termin ich ważności, niemniej jednak banki honorują, przy zawieraniu umów z tymi spółkami, wypisy nie starsze niż sprzed 3 miesięcy. Podobnie jest w rzeczonej sytuacji. Zaświadczenia o niekaralności nie ulegają przeterminowaniu z mocy prawa (pomimo faktu, że dane w Krajowym Rejestrze Karnym ulegają ciągłym zmianom), lecz z umowy o pracę z firmą ochroniarską może wynikać obowiązek okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o niekaralności. Jeżeli jednak umowa o pracę takiego zapisu nie zawiera, to pracownik ochrony nie ma obowiązku okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o niekaralności. Poza tym zresztą każdy pracodawca jest informowany przez organy wymiaru sprawiedliwości o skazaniu lub wszczęciu postępowania karnego przeciwko jego pracownikowi, toteż nie ma potrzeby dostarczaniu mu coraz to nowych zaświadczeń w rzeczonej kwestii.

Data odpowiedzi:

04-04-2003r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

3957

Podobne: