Strefa klienta
Pomoc

Oświadczenie o niekaralności


Pytanie:

Czy osoba, której odebrano uprawnienia instruktora nauki jazdy za wypadek spowodowany po pijanemu (rok 2000, bez ofiar) i która odpowiadała za to wykroczenie przed kolegium, popełniła przestępstwo popełnione umyślnie i czy w związku z tym może się ubiegać o stanowisko dyrektora szkoły jako spełniająca warunki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, w szczególności - jako osoba spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2.9 ogłoszenia o konkursie (zał. do rozporządzenia)?

Odpowiedź:

Właściwe tutaj będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.04.256.2572 z późń. zm.). Na podstawie § 1 powyższego rozporządzenia stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który: 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Jak wynika więc z § 1 pkt. 7 powyższego rozporządzenia stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przeciwko któremu toczy się postępowanie karne. Wspomniane w pytaniu rozporządzenie i załącznik dotyczą składanego w postępowaniu oświadczenia, że „kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne”. W pytaniu zaznaczono, że kara została wymierzona przez kolegium za wykroczenie. Zatem nie doszło do popełnienia przestępstwa lecz tylko wykroczenia i kandydat mógłby złożyć oświadczenie, iż nie był karany za przestępstwo (rozporządzenie nie wspomina nic o wykroczeniach). Należałoby jednak sprawdzić czy wydane wówczas orzeczenie dotyczyło przestępstwa określonego w kodeksie karnym, czy też wykroczenia przewidzianego w kodeksie wykroczeń. RC

Hasła:

zaświadczenie o niekaralności

Data odpowiedzi:

21-02-2007r.

Działy prawa:

Administracyjne Karne Pracy

Numer porady:

132685

Podobne:

Podpisałem 1 lutego umowę na czas określony ( 12 miesięcy ). Nie ma w niej żadnego zapisu o okresach wypowiedzenia…

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Czy mam szanse na umorzenie długu?

Kiedy przedawni się roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty z e-sądu?

Pozbawienie członkowstwa Spółdzielni - co wynika? W 1999r. od tut. Spółdzielni nabyłem mieszkanie, za pełnąówczesną kwotę wartości lokalu (bez kredytów,…

Pozbawienie członkowstwa Spółdzielni - co wynika?

Czy osoba odbywająca staż absolwencki w ramach programu pierwsza praca może przerwać staż z powodu rozpoczęcia nauki na studiach w…

Czy osoba odbywająca staż absolwencki w ramach programu pierwsza praca może przerwać staż?