Strefa klienta
Pomoc

Podatek od nieruchomości


Pytanie:

Ile wynosi maksymalnie podatek od nieruchomości? Chodzi o zwykłą (nierolniczą) działkę, na której stoi dom mieszkalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych:

Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych - 5, 78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

3. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

4. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b)-e) oraz w ust. 1 pkt 3, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.


Wszystko więc zależy od postanowień prawa miejscowego, z tym że stawki te nie mogą być wyższe niż podane wyżej (mogą być tylko niższe albo równe).

Data odpowiedzi:

29-09-2003r.

Działy prawa:

Administracyjne Podatkowe

Numer porady:

7499

Podobne:

Otrzymałam z Urzędu Dzielnicy pismo o następującej treści: "Stosownie do przepisu art. 3, w związku z art. 6 ust. 6…

Opodatkowanie garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych

Otrzymałem nieruchomośc jako darowiznę od rodziców (przed miesiącem). Część tej nieruchomości chcę obecnie podarować siostrze. Czy to pociągnie za sobą…

Otrzymałem nieruchomość jako darowiznę od rodziców (przed miesiącem). Część tej nieruchomości chcę obecnie podarować siostrze. Czy to pociągnie za sobą opłaty podatkowe lub inne.

Czy po odbiorze budowlanym części pawilonu handlowo-usługowego będę płacił podatki od działalności handlowej od całego budynku niezależnie od faktu czy…

Czy po odbiorze budowlanym części pawilonu handlowo-usługowego będę płacił podatki od działalności handlowej od całego budynku niezależnie od faktu czy się prowadzi działalność gospodarcza czy nie?