Strefa klienta
Pomoc

Porozumienie stron a okres wyczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych


Pytanie:

Mój stosunek pracy ustał w wyniku porozumienia stron art. 30 paragraf 1 pkt 1 kodeksu pracy. Czy w takim przypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Czy dopiero po 90 dniach?

Odpowiedź:

Jeżeli stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron, wówczas okres wyczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych po spełnieniu wymogów zawartych w art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) wynosi 90 dni. Wyjątek stanowi porozumienie stron z inicjatywy pracodawcy, jeżeli mają miejsce zwolnienia grupowe. W takiej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się w ciągu 7 dni - od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy

O jakie wymogi ustawowe chodzi?

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 71 ust. 1 ustawy. Prawodawca wymienia w nim:
1) brak dla bezrobotnego ze strony PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
2) okres zatrudnienia co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się;
3)  osiąganie przed rejestracją w PUP wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Upływ 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy wynika z dyspozycji zawartej w art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy w powiązaniu z art. 75 ust. 1 pkt 2.

Zobaczmy przepisy:

„Art. 75. 1. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który: (...) 2) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (...)”.

Podstawa prawna:
- art. 71 ust. 1, - art. 75 ust. 1 pkt 2 , art. 75 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) Stan prawny na 8 kwietnia 2010 r.

WK

Hasła:

porozumienie stron, zasiłek dla bezrobotnych

Data odpowiedzi:

11-04-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

230701

Podobne:

Jak najszybciej rozwiązać umowę o pracę

Jak najszybciej rozwiązać umowę o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim

Rozwiązanie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim

Czy musimy się same zwalniać ?

Czy musimy się same zwalniać ?

Czy pracodawca może nakazać żeby pracownik sam zwolnił się z pracy ?

Czy pracodawca może nakazać żeby pracownik sam zwolnił się z pracy ?