Strefa klienta
Pomoc

Pracownik zatrudniony jest z robót publicznych. Okazało się, że jest w ciąży. Umowa kończy się w lipcu a to jest szósty miesiąc ciązy, w zwiazku z tym należałoby przedłużyć umowę do dnia porodu. Czy z robót publicznych można przedłuzy


Pytanie:

Odpowiedź:

Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie należy określić czy rzeczywiście umowa dotycząca robót publicznych zawarta na podstawie umowy pomiędzy starostą (PUP) a pracodawcą jest umową o pracę. Właściwe są tutaj zapisy rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1683 z późń. zm.). W § 6 ust. 4 tego rozporządzenia czytamy, iż pracodawca u którego skierowani przez starostę bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, oraz organizator robót publicznych lub upoważniony przez niego pracodawca zawierają z bezrobotnymi umowy o pracę (jest to umowa o pracę na czas określony). Tak więc jest to umowa o pracę. Z tego powodu stosuje się do niej zapisy art. 177 § 3 k.p. Na podstawie art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jeżeli więc zostaną spełnione przesłanki wynikajace z art. 177 § 3 k.p. pracodawca zobowiazany będzie wydłużyć ową umowę do dnia porodu.

Hasła:

ochrona pracy kobiet, roboty publiczne

Data odpowiedzi:

14-06-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

117789

Podobne: