Strefa klienta
Pomoc

Proszę o odpowiedź na pytanie co grozi kobiecie za usunięcie ciąży, i np: mężczyźnie który chce dać pieniądze na ten cel to znaczy ojciec tego dziecka.


Pytanie:

Odpowiedź:

Art. 152. & 1. kk „Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
& 2. „Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.”
& 3. „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Kobiecie nie grozi żadna kara za usunięcie ciąży. Konsekwencje karne ponosi lekarz i ewentualnie osoby udzielające pomocy w przerwaniu ciąży. Warunkiem odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży, jest dokonanie tego wbrew ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku. Warunki przerywania ciąży zostały określone w art. 4a wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przerwania ciąży może dokonać tylko lekarz gdy:
1.Ciąża stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej,
2.Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3.Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, (np. gwałt, kazirodztwo itp.)
Ustawa precyzuje dalej w jakim czasie od momentu poczęcia może nastąpić przerwanie ciąży. W przypadku pnkt. 1 i 2 przerwanie ciąży jest dozwolone do chwili osiągnięcia przez płód zdolności samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. W przypadku pnkt. 3, jeżeli od chwili poczęcia nie upłynęło 12 tygodni.
Jeżeli, ciąża zostanie usunięta w sytuacji, gdy nie zachodzą przyczyny jej usunięcia uchylające karalność tego czynu, to zarówno lekarz jak i osoba udzielająca pomocy w usunięciu ciąży popełniają przestępstwo. Przestępstwo zostanie również popełnione, jeżeli mimo zajścia przesłanki uchylającej karalność czynu nastąpi usunięcie ciąży po upłynięciu terminu, w którym można było tego dokonać np. terminu 12 tygodniowego albo gdy płód osiągnie zdolność samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną ojca dziecka, przekazującego na ten cel pieniądze, to ponosi on odpowiedzialność z art. 152&2 kk, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Jego odpowiedzialność, podobnie, jak lekarza podlega obostrzeniu w przypadku gdy zabieg zostanie dokonany po upłynięciu terminu przewidzianego w ustawie na legalne dokonanie zabiegu (12 tygodni albo gdy płód osiągnie zdolność samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej). Grozi im wówczas kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Data odpowiedzi:

30-10-2003r.

Działy prawa:

Karne Pracy

Numer porady:

8728

Podobne: