Strefa klienta
Pomoc

Sposób obliczania urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego


Pytanie:

W jaki sposób powinno zostać obliczone wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop pracownika tymczasowego? Co należy zrobić w sytuacji, gdy pracownik tymczasowy świadczył pracę przez okres dłuższy niż miesiąc, np. 34 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 17 ust. 4 przedmiotowej ustawy wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ustala się zatem biorąc za podstawę wymiaru faktycznie przepracowany okres, za który pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, przy czym za jeden miesiąc zgodnie z wyżej wspomnianym przepisem art. 114 Kc przyjmuje się trzydzieści dni. Jeżeli zatem, tak jak w przykładzie podanym w pytaniu, pracownik przepracował 34 dni, to ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się biorąc za podstawę wymiaru wynagrodzenie za okres, za który pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego tj. 30 dni, natomiast pozostałe cztery uwzględniane zostają w okresie kolejnego zatrudnienia w danej agencji pracy tymczasowej. Nie ma natomiast takiej możliwości prawnej, jeżeli praca wykonywana jest w różnych agencjach pracy tymczasowej. Zgodnie z art. 172 Kp za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ustala się zatem zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu za pracę obowiązującymi w czasie nabywania prawa do urlopu. Jeżeli w takim okresie podlega ono zmianie, w celu obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zmiany takie zostają uwzględnione w tzw. procesie „uśredniania” wysokości takiego wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby dni pracy, za które takie wynagrodzenie przysługiwało.

Hasła:

pracownik tymczasowy

Data odpowiedzi:

06-07-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

134229

Podobne:

W jakim terminie pracownik tymczasowy powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ?

W jakim terminie pracownik tymczasowy powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego

Chciałabym się dowiedzieć jakie przywileje przysługują członkom rodziny (żona i dziecko) funkcjonariusza Służby Więziennej?

Chciałabym się dowiedzieć jakie przywileje przysługują członkom rodziny (żona i dziecko) funkcjonariusza Służby Więziennej?

jakie są zasady przyznawania nagród jubileuszowych

Jakie są zasady przyznawania nagród jubileuszowych