Strefa klienta
Pomoc

Umowa o pracę na zastępstwo a urlop macierzyński i zasiłek macierzyński


Pytanie:

Czy urodzenie dziecka przed wygaśnięciem umowy na zastępstwo uprawnia kobietę do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, czy jest może on ograniczony datą wygaśnięcia umowy? Jeżeli istnieją jakieś ograniczenia tych świadczeń w takiej sytuacji proszę o sprecyzowanie na czym one polegają. Moja żona jest zatrudniona na umowę na czas określony w zastępstwie za innego pracownika. Zastępstwo trwa dwa lata. Umowa wygasa z dniem 31 sierpnia. Na 20 sierpnia ma wyznaczony termin porodu.

Odpowiedź:

Umowa o pracę na zastępstwo jest stosunkowo nowym rodzajem umowy o pracę. Jej głównym celem jest zastąpienie przed dany okres pracownika który nie może wykonywać pracy z różnych przyczyn (np.: przebywanie na urlopie wychowawczym, macierzyńskim) innym pracownikiem. Z założenia ma być i jest to umowa o pracę która ma pomóc pracodawcy w szybkim zastąpieniu pracownika nieobecnego bez rozwiązywania z nim stosunku pracy a do tego jest skonstruowana w sposób ułatwiający szybkie rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo. Stąd 3 dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę czy też brak zabezpieczenia kobiet w ciąży przed rozwiązaniem tej umowy w okresie przed porodem dziecka. Albowiem w przeciwieństwie do umowy o pracę zawartej na czas określony na okres dłuższy niż jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży umowa ta nie podlega przedłużeniu od dnia porodu (art. 177 par. 3(1) k.p.). Co istotne jednak pracodawca, zatrudniając pracownika na podstawie umowy na zastępstwo obowiązany jest zgłoszenia takiego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego a w związku z tym pracownica zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo ma prawo do urlopu macierzyńskiego (oraz zasiłku macierzyńskiego) w sytuacji urodzenia dziecka w trakcie trwania umowy o pracę na zastępstwo. Jednakże umowa ta rozwiąże się z upływem czasu, na jaki została zawarta a wraz z nią zostanie przerwany zostanie urlop macierzyński. W takim przypadku jednak zasiłek macierzyński będzie wypłacany nadal na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późń. zm.) w którym to czytamy, iż „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko”. Trochę inaczej wygląda sytuacja kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na zastępstwo które urodzą dziecko po zakończeniu tej umowy. W ich przypadku rozwiązaniem problemu jest rejestracja w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jak bowiem wynika z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr.99, poz.1001 z póź. zm) w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy - ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636, ze zm.), - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr.99, poz.1001 z póź. zm)

Hasła:

zasiłek macierzyński, umowa o pracę na zastępstwo, urlop macierzyński

Data odpowiedzi:

10-06-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

136460

Podobne:

Dla pracownicy w ciąży umowa na zastępstwo nie jest przedłużana do dnia porodu

Dla pracownicy w ciąży umowa na zastępstwo nie jest przedłużana do dnia porodu

Mam umowę na zastępstwo do dnia 31 lipca br . Aktualnie jestem w ciąży i termin porodu mam na 20 lipca. Czy należy mi się w tej sytuacji urlop macierzyński.

Mam umowę na zastępstwo do dnia 31 lipca br . Aktualnie jestem w ciąży i termin porodu mam na 20 lipca. Czy należy mi się w tej sytuacji urlop macierzyński.

Uprawnienia kobiet w ciąży a umowa o pracę na zastępstwo

Uprawnienia kobiet w ciąży a umowa o pracę na zastępstwo

witam!! chciałabym się dowiedzieć jak długo muszę być zatrudniona aby przysługiwał mi zasiłek macierzyński? czytalam że wymiar tegoż zasiłku jest…

Chciałabym się dowiedzieć jak długo muszę być zatrudniona aby przysługiwał mi zasiłek macierzyński? czytalam że wymiar tegoż zasiłku jest obliczany po 6 miesiącach pracy. Więc czy dobrze rozmumie ,że muszę conajmniej 6 miesięcy przepraco