Strefa klienta
Pomoc

Uprawnienia ochrony


Pytanie:

Prowadzę działalność usługową w budynku biurowym, w którym znajduje się wiele firm. Budynek jest chroniony przez agencję ochrony i obowiązuje w nim system przepustkowy. Każdy wchodzący do budynku interesant musi podać przy wejściu ochroniarzowi swoje imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości, które są zapisywane w książce wejść.Budzi to często sprzeciw wchodzących i prowadzi często do niepotrzebnych kłótni. Czy pracownik agencji ochrony ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości i spisywać dane osób wchodzących do budynku? Agencja ochrony tłumaczy, że działa na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997r (Dz. U. Nr 114, poz. 740) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r.a co na to Ustawa o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź:


Art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych dopuszcza przetwarzanie danych osobowych wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art.7 pkt.2).
Zgodnie natomiast z art. 36. ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do: ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości.
Z kolei § 4.2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów stanowi iż: Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:
1) dowodu osobistego,
2) tymczasowego dowodu osobistego,
3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości,
4) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca,
5) paszportu,
6)innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej.
Przystępując do legitymowania, pracownik ochrony wzywa osobę legitymowaną do okazania dokumentu. Z czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę służbową, zawierającą dane personalne osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania. Zatem pracownik Agencji ma prawo zażądać okazania dokumentów tożsamości oraz spisywania danych osób wchodzących do chronionego budynku.

Data odpowiedzi:

10-03-2003r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne Karne

Numer porady:

3573

Podobne: