Strefa klienta
Pomoc

W jakim terminie zus lub sąd pracy powinien odpowiedzieć ?


Pytanie:

W jakim terminie zus lub sąd pracy powinien odpowiedzieć ? ZUS przyznał mi emeryturę ,ponieważ uważałem że obliczona ona była niewłaściwie napisałem do Sądu Pracy odwołanie poprzez ZUS. W jakim terminie ZUS lub Sąd da mi odpowiedź.

Odpowiedź:

Jak wynika z zapisów kodeksu postępowania cywilnego odwołanie od decyzji organu rentowego wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję (ZUS), lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (art. 477(9) § 1 k.p.c.). Odwołanie to powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 477(10) § 1 k.p.c.). Co ważne organ rentowy zobowiązany jest przekazać niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Jeżeli organ rentowy (ZUS) uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 477(9) § 2 k.p.c.). Jeśli chodzi o termin wyznaczenia pierwszej rozprawy przez sąd to nie ma tu jakiś terminów instrukcyjnych i wszystko związane jest z obłożeniem sprawami danego wydziału sądu. Podstawa prawna: - Kodeks Postępowania Cywilnego

Hasła:

zus

Data odpowiedzi:

05-10-2008r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

137388

Podobne:

W roku 2011 przebywałem na wczesniejszej emeryturze, pracowałem na pełny etat i prowadziłemn działalnośc gospodarczą. Moje zarobki z tytułu zatrudnienia…

W roku 2011 przebywałem...

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna 9 marca br. uległem wypadkowi w domu, przeszedłem operację wstawienia implantu biodrowego i od 3…

Opóźnienie w opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od wielu lat ZUS nie przesyłał moich składek do OFE w wystarczającej wysokości. Na swoje pismo o wyjaśnienie tej sytuacji…

Od wielu lat ZUS nie prze...

Decyzją ZUS zostałem obciążony jako prezes spółki za składki na ZUS. (Decyzja z 08.04.2003 r) z okresu 07.2001 - 02.2003.…

Decyzją ZUS zostałem ob...