Strefa klienta
Pomoc

Wliczanie okresu pobierania stypendium i zasiłku dla bezrobotnych do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego


Pytanie:

Odpowiedź:

"Zagadnienia związane z odbywaniem przez absolwentów stażu u pracodawcy oraz zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703). Zgodnie z jej art. 79 ust. 1 okresy pobierania zasiłku i stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, co wynika z art. 79 ust. 2 ustawy. Zatem okres odbywania stażu absolwenckiego przez pracownika czy też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu warunkującego nabycie prawa do urlopu. Natomiast okres, kiedy osoba była bezrobotna i nie miała prawa do zasiłku, nie ma wpływu ani na wymiar urlopu, ani na nabycie prawa do niego. Informujemy, że "wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego" oznacza liczbę dni przysługującego wypoczynku (płatnego), określonego w art. 154 § 1 k.p., uzależnionego od ogólnego stażu pracy pracownika. Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, okresy ukończonej nauki, potwierdzone świadectwem szkolnym lub dyplomem oraz inne okresy "zaliczane", określone odrębnymi przepisami, np. okres pobierania stypendium przez stażystę, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego czy okres odbytej czynnej służby wojskowej itd. Natomiast "nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego" oznacza możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. Nabycie prawa do urlopu następuje z chwilą spełnienia określonych przesłanek. Obecnie jedynym warunkiem decydującym o uzyskaniu prawa do urlopu jest uprzednie przepracowanie przez pracownika określonego czasu. Od 1 stycznia 2004 r. pracownik nabywa prawo do pierwszego w życiu zawodowym urlopu wypoczynkowego z upływem miesiąca pracy. Wymiar tego urlopu wynosi 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku." Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z lipca 2007 r. GNP-110-4560/07/PE w sprawie wliczania okresu pobierania stypendium i zasiłku dla bezrobotnych do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego.

Hasła:

urlop wypoczynkowy, staż absolwencki

Data odpowiedzi:

30-08-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

137125

Podobne:

Jestem na stażu z Urzędu Pracy na okres 6 miesięcy. Przepracowałem już 3 miesiące i dziś wykorzystałem pierwszy dzień swojego…

Urlop wypoczynkowy w czasie odbywania stażu z Powiatowego Urzędu Pracy

Czy okres popularnego stażu (z Urzędu Pracy) jest liczony do wymiaru urlopu? Przecież jest to zatrudnienie a podmiotem zatrudniającym jest…

Czy okres popularnego stażu (z Urzędu Pracy) jest liczony do wymiaru urlopu? Przecież jest to zatrudnienie a podmiotem zatrudniającym jest UP. Dużo rozbieżności w kadrach. W jednych liczą ten okres do wymiaru urlopu w innych kategorycznie odmawia

Czy okres odbytego stażu absolwenckiego należy doliczyć do ogólnego stażu pracy i stażu urlopowego?

Czy okres odbytego stażu absolwenckiego należy doliczyć do ogólnego stażu pracy i stażu urlopowego?

Czy staż organizowany dla osób bezrobotnych u pracodawców wlicza się do stażu pracy pozwalającego naliczyć wielkość urlopu i do Nagrody…

Czy staż organizowany dla osób bezrobotnych u pracodawców wlicza się do stażu pracy pozwalającego naliczyć wielkość urlopu i do Nagrody Jubieleuszowej?