Strefa klienta
Pomoc

Wniosek o przejście na emeryturę, urlop, a zwolnienie dyscyplinarne


Pytanie:

Chciałbym uzyskać poradę na temat tego, czy pracownik, który złożył wniosek o emeryturę, a jednocześnie jest zawieszony w wykonywaniu obowiązków pracowniczych (i jest w trakcie wykorzystywania zaległego i bieżącego urlopu), może w takiej sytuacji, (gdy zajdą odpowiednie przesłanki i zadecyduje o tym przełożony) - otrzymać zwolnienie dyscyplinarne? Czy jest to w takiej sytuacji wykluczone? Czy w przypadku takiego wypowiedzenia dyscyplinarnego pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna, czy też taki rodzaj wypowiedzenia wyklucza wszelkie tego typu przywileje?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1983 r. (I PRN 108/83), zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Z dyspozycji art. 921 k.p. wynika, że odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie okoliczności:
- pracownik spełnia warunki uprawniające do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury,
- stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
W nawiązaniu zatem do powyższych uwag należy stwierdzić, iż niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką. Uzyskanie jedynie uprawnień do emerytury lub renty nie uprawnia jeszcze do odprawy emerytalno-rentowej. Warto przy tym pamiętać, że nie ma znaczenia sposób rozwiązania stosunku pracy oraz kto dokonuje takiego rozwiązania. Stosunek pracy może być rozwiązany w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.
Reasumując, z opisanych okoliczności wynika, że pracodawca mógł rozwiązać z Panem stosunek pracy bez wypowiedzenia lecz nie pozbawiło to Pana prawa do odprawy emerytalno-rentowej.

Data odpowiedzi:

09-06-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

5661

Podobne: