Strefa klienta
Pomoc

Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej


Pytanie:

Odpowiedź:

Podaję orientacyjny wzór takiego wniosku: Poznań, dnia 12 września 2008 r. Sąd Rejonowy w ........ Wydział Rodzinny i Opiekuńczy ul. ................ Wnioskodawca: ............ Uczestnicy: małoletni ............ działający przez: matkę .................... Wniosek o zmianę orzeczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej Wnoszę o zmianę orzeczenia z dnia ....................... zawartego w wyroku Sądu Okręgowego w ............ sygn. akt w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej na następujący: ............................ Wnoszę o rozpoznanie sprawy również pod moją nieobecność, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
UZASADNIENIE
W uzasadnieniu proszę opisać dlaczego chciałby Pan uzyskać zmianę postanowienia w sprawie władzy rodzicielskiej.
Do wniosku proszę załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 40 zł. Wniosek trzeba złożyć w 2 egzemplarzach. Do wniosku proszę załączyć kopię wyroku rozwodowego, akt urodzenia dziecka. Jeżeli druga strona neguje zmianę, niezbędne jest zawnioskowanie odpowiednich dowodów, które przekonają sąd do przyznania Panu racji - a więc dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie stron.
RW

Hasła:

zrzeczenie się praw rodzicielskich, pozbawienie praw rodzicielskich, ograniczenie praw rodzicielskich, odzyskanie praw rodzicielskich, przyznanie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej

Data odpowiedzi:

14-10-2010r.

Działy prawa:

Cywilne Postepowanie cywilne Rodzinne

Numer porady:

137197

Podobne: