Strefa klienta
Pomoc

Wstrzymanie egzekucji komorniczej


Pytanie:

Został wydany nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym. Z uwagi na nieprawidłowy adres dłużnik dowiedział sie o nim poprzez blokadę na r-ku bankowym. Dłuznik udał sie do sądu i po zapoznaniu z aktami złozył wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw do nakazu zapłaty. Do chwili obecnej dłuznik nie otrzymał jednak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Komornik rozpoczął bowiem egzekucję, ale korespondencję kierował na niewłaściwy adres, podobnie jak wcześniej uczynił to wierzyciel podając dane dłużnika do nakazu zapłaty. Jak sie okazuje trzeba długo czekać w sądzie na rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu. Tymczasem egzekucja trwa. Co można zrobic w tej sytuacji by powstrzymać egzekucję do czasu rozpatrzenia wniosku o przywróćenie, jakie są podstawy wniesienia środków zaskarżenia i jakie są terminy?

Odpowiedź:

W naszym przekonaniu w ramach toczącego się postępowania należy szybko złoży wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Przepis art. 730(1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. We wniosku proszę więc opisac, że jeżeli roszczenie zostanie wyegzekwowane to spowoduje poważne utrudnienia w Pana funkcjonowaniu, że w postępowaniu wykaże Pan bezzasadnośc żądania pozwu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia. Proszę więc wpisac że wnosi Pan o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez danego komornika pod daną sygnaturą akt (KM.../09). 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Tutaj musi Pan opisac sytuację sprawy - uprawdopodobnic, że wygra Pan sprawę, a więc że pozew zostanie oddalony. Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł (należy ją uiścic przy wnoszeniu pisma), a sąd teoretycznie powinien rozpatrzyc wniosek w terminie 7 dni. Wniosek jest rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym - bez potrzeby wyznaczania rozprawy, po prostu sąd przyśle Panu postanowienie czy wniosek został uwzględniony czy też nie. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji Jeżeli sąd uwzględni Pana wniosek, pozytywne postanowienie należy jak najszybciej dostarczy do komornika prowadzącego sprawę - wówczas komornik wstrzyma egzekucję. Od negatywnego postanowienia będzie Pan mógł wnieśc zażalenie. Podstawa prawna: art. 730 i następne kodeksu postępowania cywilnego RW

Hasła:

egzekucja, komornik, wstrzymanie egzekucji komorniczej, umorzenie prowadzonej egzekucji, egzekucja z rachunku bankowego, postępowanie egzekucyjne

Data odpowiedzi:

29-07-2009r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

139490

Podobne:

Na jakiej podstawie prawnej z kpc mogę złożyć skargę do sądu na czynności komornika/co zarzucić,o co wnosić/,który zajął mi konto…

Egzekucja z rachunku bankowego i skarga na czynności komornika sądowego

Wygrałam sprawę, którą założyłam przeciw ZUS-owi (o ubezpieczenie społeczne i związane z nim świadczenia) w sądzie I Instancji. ZUS złożył…

Wygrałam sprawę, którą założyłam przeciw ZUS-owi (o ubezpieczenie społeczne i związane z nim świadczenia) w sądzie I Instancji. ZUS złożył apelację. Po rozpoznaniu Sąd II Instancji odrzucił powyższą apelację uznając ją za bezzasadną

W jaki sposób można wstrzymać, czy też zakończyć czynności komornicze. Moja mama miała wierzytelność do splacenia wyrokiem sądu, spłaciła ją…

Problem z komornikiem