Strefa klienta
Pomoc

Wypowiedzenie umowy najmu


Pytanie:

Jestem najemcą lokalu od gminy budynek jest wolnostojący. Czy gmina może wymówić mi najem lokalu zachowując okres wypowiedzenia taki, jaki jest podany w umowie ( 3 miesiące), podając jako przyczynę chęć przeznaczenia działki na której stoi ten lokal na inną inwestycje i czy ma obowiązek zaproponowania lokalu zastępczego.

Odpowiedź:

Trudno jest się wypowiedzeń nie znając dokładnej treści umowy najmu. Przede wszystkim nie wiadomo, czy najem dotyczy lokalu mieszkalnego czy użytkowego.
Uprawnienie do lokalu zastępczego przysługuje w zasadzie tylko w przypadku lokali mieszkalnych. W przypadku lokali o przeznaczeniu użytkowym (np. sklepy, magazyny) żadna szczególna ochrona najemcy nie jest przewidziana. W takim przypadku jeśli w umowie najmu lokalu użytkowego  przewidziano, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu najmu, to może to zrobić. Jeśli terminy wypowiedzenia nie są przewidziane w umowie, to zastosowaniem mają terminy przewidziane w kodeksie cywilnym.
 
Inaczej jest w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Zastosowanie mają tu postanowienia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminu i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 11 ust1 ustawy „Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”.
W ust. 2 pkt 4 w/w artykułu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy. Ustawa przewiduje więc, iż w przypadku lokali mieszkalnych lokal zamienny przysługuje, jeżeli przyczyną rozwiązania najmu jest konieczność opuszczenia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa (np. rozbiórka budynku, remont). Zagrożenie to musi być stwierdzone przez właściwy urząd nadzoru budowlanego.

Hasła:

wynajem mieszkania, najem, umowa najmu mieszkania, najemca, umowa najmu, poradnictwo prawne, wynajem, porady prawne, porady prawnicze, porada prawna

Data odpowiedzi:

29-04-2011r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

231873

Podobne: