Strefa klienta
Pomoc

Zaliczenie do stażu pracy pracy w gospodarstwie rolnym


Pytanie:

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.90.54.310) mojemu pracodawcy przedłożyłam zaświadczenie (potwierdzające że w deklarowanych latach pracowałam w gospodarstwie rolnym moich rodziców w charakterze domownika i które zostało wydane na postawie zeznań 2 świadków, mojego oświadczenia celem przedłożenia w zakładzie pracy) oraz oświadczenie (potwierdzające moje stałe zameldowanie w deklarowanym okresie oraz potwierdzenie, że w deklarowanym czasie istniało takie i takie gospodarstwo o takiej i takiej powierzchni) potwierdzone przez Urząd Gminy, że w latach od 17.01.1995r. do 14.12.2003 roku pracowałam na gospodarstwie rolnym. Zgodnie z ww. ustawą oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) z prośbą o wliczenie tych lat do mojego stażu pracy co wiąże się z otrzymywaniem dodatku za wysługę lat do mojego wynagrodzenia. Odpowiedź jaką uzyskałam od pracodawcy to://///informuję, że analiza dostarczonych dokumentów wykazała brak informacji pozwalających ocenić podstawowy element jakim jest „stały charakter" wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, decydujący o uznaniu danej osoby za „domownika", a w konsekwencji ustalić, czy zachodzą przesłanki uzasadniające zaliczenie wnioskowanego okresu do stażu pracy. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie informacji pozwalających na ustalenie, w jakich okolicznościach faktycznych wykonywana była praca w gospodarstwie rolnym, w szczególności w związku z równoległym pobieraniem przez Panią nauki w szkole średniej////. Uważam, że taka odpowiedź jest w stosunku do mnie kpiną. Moim zdaniem nie mam żadnego obowiązku dostarczania jakichkolwiek informacji gdyż dostarczyłam wszystkie dokument jakie wymaga tego ustawa o wliczaniu pracy… (Dz.U.90.54.310) oraz ustawa o służbie cywilnej-mam all udokumentowane i potwierdzone. Na wszelki wypadek po otrzymaniu tej odpowiedzi na wniosek otrzymałam od Dyrekcji mojej szkoły średniej zaświadczenie stwierdzające, że w czasie nauki w tej szkole wciąż pracowałam na gospodarstwie rodziców. Moje pytanie jest następujące: Co mam zrobić w takiej sytuacji jeśli zakład pracy odmawia mi wliczenia udokumentowanych okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy??? 1. urodziłam się 1979r. 2. w 2006r. przejęłam część ziemi (>30h) 3. w okresie studiów codziennie dojeżdzałam z domu rodzinnego na uczelnię. 4. chodziłam do prywatnej szkoły średniej ale ze wzgledu na b. ciężką sytuację rodzinną dojeżdzałam do szkoły z domu rodzinnego wciaż pracując w gospodarstwie. 5. obowiązuje mnie ustawa o służbie cywilnej 6. deklarowane lata to od skończenia 16 roku życia do podjęcia 1 stałej pracy na umowę o pracę.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U z 1990 r. Nr 54 poz. 310) do pracowniczego stażu pracy wlicza się pracownikowi: 1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka, 2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, 3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Co ważne okresy te podlegają zaliczeniu o ile przepisy prawa (np.: odpowiednie zapisy w rozporządzeniach dla pracowników sfery budżetowej, nauczycieli) lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy tych okresów pracy. Co istotne w tym przypadku istotne będzie ustalenie czy do pracowniczego stażu pracy należy wliczyć pracownikowi przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Od 1 stycznia 1991 r. na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24), przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki: - ukończyła 16 lat, - pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, - stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Co ważne w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a,b,c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników za domownika nie będzie można uznać osoby, która wykonywała wyłącznie dorywcze prace na gospodarstwie rodziców czy też prace w okresie ferii czy też wakacji. Warunek uznania za domownika nie zostanie także spełniony jeśli nie dowiedzie się stałej pracy w gospodarstwie rolnym nawet w przypadku stałego zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym czy też zameldowania. Z kolei za bliskie sąsiedztwo uznać można taką odległość, która umożliwia codzienne dojście do gospodarstwa i powrót do miejsca zamieszkania z uwzględnieniem tradycyjnego czasu pracy. Dla objęcia domownika zakresem ubezpieczenia społecznego rolników wystarczający jest fakt, że stale pracuje w gospodarstwie rolnym, przy czym nie pozostaje z rolnikiem w stosunku zatrudnienia, natomiast nie wymaga się, by praca w tym gospodarstwie stanowiła jego główne źródło utrzymania. - Orlewski M., Słotwiński Ł. Rejent 2005/2/149 - t.2 Istotne więc będzie ustalenie czy domownik mimo nauki w szkole stale pracował w gospodarstwie rolnym i był zgłoszony do ubezpieczenia jako domownik. Pracodawca ma prawo do oceny dowodów zaświadczających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców. Pracodawca może zakwestionować zaświadczenie urzędu gminy albo treść przedstawionych innych dokumentów, jeżeli dysponuje dowodami wskazującymi na odmienny stan faktyczny niż wskazany w tych dokumentach. W takiej sytuacji pracodawca może zwrócić się do urzędu gminy z prośbą o ponowne sprawdzenie faktów podanych w zaświadczeniu i ewentualne ich skorygowanie albo anulowanie wystawionego zaświadczenia. W przypadku dalszego sporu organem właściwym do rozstrzygania tej sprawy będzie sąd pracy, który na wniosek pracownika ustali, czy przedstawione dowody pozwalają na zaliczenie do pracowniczego stażu pracy okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310 z późń zm.) - ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr7, poz 342, Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 85 z późń. zm.). RC

Hasła:

praca w gospodarstwie rolnym

Data odpowiedzi:

17-05-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

136318

Podobne:

Czy bezrobotny może dorabiać?

Czy bezrobotny może dorabiać?

Pracownica przyjęta do pracy 01-06-2007r na okres próbny, 18-06-2007 nie stawiła się do pracy bez wcześniejszego powiadomienia (miała taką możliwość),…

...

Czy pracodawca powinien zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, a następnie własnym - do pracowniczego stażu pracy zgodnie art.…

Czy pracodawca powinien zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców ?

Czy pracodawca powinien zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, a następnie własnym - do pracowniczego stażu pracy zgodnie art.…

...