Strefa klienta
Pomoc

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia


Pytanie:

Czy, jeżeli przebywam na zwolnieniu lekarskim (od 3 miesięcy) i kończy mi się umowa z pracodawcą (2-ga umowa na czas określony 6 - mcy), czy po wygaśnięciu umowy we wrześniu (pracodawca raczej nie przedłuży mi umowy) będę dalej otrzymywał pieniądze i w jakiej wysokości ?

Odpowiedź:

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia rozpatrywane jest zgodnie z dyspozycją art. 7 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267). Zgodnie z dokonanym tam zapisem prawnym –„Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała: 1) nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (...)". Zasiłku takiego nie otrzyma chory, który posiada prawo do renty lub emerytury, podejmuje lub kontynuuje działalność zarobkową lub jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby , nie dłużej jednak niz przez 182 dni , a jeżeli niezdolnośc do pracy spowodowana była grużlicą - nie dłużej niz przez 270 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej ). Ustaleniem uprawnień do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia zajmuje się ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o ten zasiłek. Pracodawca przekazuje do ZUS - L-4 pracownika oraz druk ZUS Z-3. Jest to zaświadczenie zawierające niezbędne informacje o osobie, która ubiega się o zasiłek chorobowy. Zawarte w nim są dane odnośnie okresu i tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, okresu wypłaconego wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego oraz kwoty przychodu koniecznej do ustalenia wysokości należnego zasiłku chorobowego. W art. 9 ust. 2 ustawy wynika, że do okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą., jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej , a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego osoba ubezpieczona jest nadal niezdolna do podjęcia ponownego zatrudnienia, a dalsze leczenie lub rehabilitacja nie rokują powrotu na rynek pracy - wówczas może wystąpić z wnioskiem do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono na podstawie art. 18 niniejszej ustawy, "(...) przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niz przez 12 miesięcy". Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego ? Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 procent podstawy wymiaru. Za okres pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy wynosi 70 procent. Należy pamiętać, że prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia ustala oraz wypłaca ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która występuje o niego. .Zaświadczenie lekarskie należy dostarczać do ZUS w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Osoba , która korzysta z takiego świadczenia musi równiez pamiętać o tym, że ZUS ma prawo kontrolowac wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zezwala na to art. 68 ustawy zasiłkowej. W przypadku, gdy osoba w czasie pobierania zasiłku chorobowego będzie pracować (np. na umowę zlecenia lub umowę o dzieło), to utraci prawo do tego świadczenia. Podstawa prawna: - art. 7, - art. 8, - art. 9 ust. 2, - art. 11 ust. 1, - art. 18 , - art. 68 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267) Stan prawny na 17 sierpnia 2007 r. WK

Hasła:

zasiłek chorobowy

Data odpowiedzi:

20-08-2007r.

Działy prawa:

Numer porady:

134512

Podobne:

Witam. Pracodawca 26 listopada wypowiedział mi umowę o pracę z 14 dniowym wypowiedzeniem. Od 31 listopada przebywam na zwolnieniu chorobowym…

Witam. Pracodawca 26 list...

Jestem na wcześniejszej emeryturze i pracuję na 1/4 etatu. W tym roku po raz pierwszy zachorowałem. Czy pracującemu emerytowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Jestem na wcześniejszej emeryturze i pracuję na 1/4 etatu. W tym roku po raz pierwszy zachorowałem. Czy pracującemu emerytowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Jak będzie ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli zachoruje ona w tym samym miesiącu, w którym zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego?

Jak będzie ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli zachoruje ona w tym samym miesiącu, w którym zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego?

Od kiedy ZUS płaci zasiłki chorobowe pracownikom firmy zatrudniającej powyżej 20 osób? Czy dzieje się to od momentu przekroczenia liczby zatrudnionych powyżej 20 osób?

Od kiedy ZUS płaci zasiłki chorobowe pracownikom firmy zatrudniającej powyżej 20 osób? Czy dzieje się to od momentu przekroczenia liczby zatrudnionych powyżej 20 osób?