Strefa klienta
Pomoc

Zasiłek opiekuńczy


Pytanie:

Jakie wymogi formalne musi spełniać zaświadczenia od ordynatora szpitala celem uzyskania zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy żona pracownika przebywa w szpitalu a pracownik ma pod swoja opieką dziecko do lat 8 i jest ono zdrowe a jakie wymogi gdy ma pod opieka dziecko pow. 8 lat i tez jest zdrowe

Odpowiedź:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje między innymi z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem: - zdrowym do lat 8, - chorym do lat 14. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia pracownika od wykonywania pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki. W przypadku dziecka okres ten wynosi nie więcej niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku do lat 8 (zdrowym) oraz nad dzieckiem chorym w wieku do lat 14. Co istotne prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje matce i ojcu dziecka. Zasiłek wypłaca się jedynie jednemu z rodziców tj. temu który wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje w przypadku: - nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, - porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, - pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Co ważne prawo do zasiłku opiekuńczego w dwóch ostatnich przypadkach przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim ale pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Na podstawie § 20 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1999 r. ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r., nr 65, poz. 742 z późń. zm.) dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 jest zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na zwykłym druku - w przypadku: a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, b) pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. W takim przypadku nie jest wystawiane zwolnienie lekarskie ZUS ZLA. W przypadku sprawowania przez ubezpieczonego osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, w razie gdy małżonek stale opiekujący się dzieckiem jest chory lub odbywa poród i okoliczności te uniemożliwiają mu sprawowanie opieki, dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest zaświadczenie lekarza, wystawione na zwykłym blankiecie, stwierdzające okres choroby lub poród oraz fakt, że choroba lub poród uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem. Jak wspomniano już powyżej zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem: - zdrowym do lat 8, - chorym do lat 14. Tak więc na dziecko zdrowe powyżej lat 8 zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. W przypadku dziecka chorego do lat 14 zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA stanowi podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad takim chorym dzieckiem. Oprócz zaświadczenia na druku ZUS ZLA, dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest wniosek ZUS Z-15. Podstawa prawna: - Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późń. zm.), - Rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r., nr 65, poz. 742 z późń. zm.)

Hasła:

zasiłek opiekuńczy

Data odpowiedzi:

26-01-2008r.

Działy prawa:

Numer porady:

135590

Podobne:

Czy mogę przebywać na zwolnieniu lekarskim na dziecko, jeśli mój mąż jest bezrobotny?

Czy mogę przebywać na zwolnieniu lekarskim na dziecko, jeśli mój mąż jest bezrobotny?

Jestem zatrudniona na umowę o pracę w jednej firmie i jednocześnie na umowę zlecenie w innej. W pierwszej pracuje bardziej…

Czy można przebywać na zwolnieniu lekarskim w jednej firmie a pracować w innej?

Czy przysługuje opieka nad żoną po urodzeniu dziecka? Jeśli tak, to ile dni, czy to jest płatne i jakim stosunku

Czy przysługuje opieka nad żoną po urodzeniu dziecka? Jeśli tak, to ile dni, czy to jest płatne i jakim stosunku

Córka z przyczyn zawodowych nie może iść na zwolnienie na swoją córkę. Czy babcia może dostać zwolnienie lekarskie na chorą…

Córka z przyczyn zawodowych nie może iść na zwolnienie na swoją córkę. Czy babcia może dostać zwolnienie lekarskie na chorą wnuczkę?