Strefa klienta
Pomoc

Zasiłek uzupełniający


Pytanie:

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Nabyłem prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy. Czy w razie podjęcia pracy na krótki okres np. dwóch miesięcy, będę mógł dalej pobierać zasiłek dla bezrobotnych? - STAŁY CZYTELNIK.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001), bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres nie krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.

Gazeta Pomorska
6 Sierpnia 2004

Data odpowiedzi:

06-08-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

18126

Podobne: